Vietnam/3.0/BY-SA

From Creative Commons
Jump to: navigation, search

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

f. “Giấy Phép Creative Commons Tương Thích” là một giấy phép được đưa trên trang http://creativecommons.org/compatiblelicenses được Tổ chức Creative Commons chấp nhận là tương đương với Giấy Phép này, ít nhất là do giấy phép đó: (i) bao gồm các điều khoản có cùng mục đích, ý nghĩa và hiệu lực giống Các Yếu Tố Cấp Phép của Giấy Phép này; và (ii) cho phép một cách rõ ràng việc tái cấp phép để tạo các tác phẩm phái sinh từ các tác phẩm được cấp phép theo giấy phép đó theo Giấy Phép này hoặc theo một giấy phép Creative Commons chưa được điều chỉnh theo luật quốc gia (unported) hoặc một giấy phép Creative Commons đã được điều chỉnh theo luật quốc gia có cùng Các Yếu Tố Cấp Phép như Giấy Phép này. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ f. “Giấy Phép Creative Commons Tương Thích” là một giấy phép được đưa trên trang http://creativecommons.org/compatiblelicenses được Tổ chức Creative Commons chấp nhận là tương đương với Giấy Phép này, ít nhất là do giấy phép đó: (i) bao gồm các điều khoản có cùng mục đích, ý nghĩa và hiệu lực giống Các Yếu Tố Cấp Phép của Giấy Phép này; và (ii) cho phép một cách rõ ràng việc tái cấp phép để tạo các tác phẩm phái sinh từ các tác phẩm được cấp phép theo giấy phép đó theo Giấy Phép này hoặc theo một giấy phép Creative Commons chưa được điều chỉnh theo luật quốc gia (unported) hoặc một giấy phép Creative Commons đã được điều chỉnh theo luật quốc gia có cùng Các Yếu Tố Cấp Phép như Giấy Phép này.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Compatible License, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-SA |Has text=4. Các Hạn Chế. Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng một Tác Phẩm Phái Sinh theo: ... (iv) hoặc Giấy Phép Creative Commons Tương Thích.

Nếu Bạn cấp phép cho Tác Phẩm Phái Sinh theo một trong các giấy phép đề cập tại mục (iv), Bạn phải tuân theo các điều khoản của giấy phép đó. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Creative Commons Compatible License, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế. Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng một Tác Phẩm Phái Sinh theo: ... (iv) hoặc Giấy Phép Creative Commons Tương Thích.

Nếu Bạn cấp phép cho Tác Phẩm Phái Sinh theo một trong các giấy phép đề cập tại mục (iv), Bạn phải tuân theo các điều khoản của giấy phép đó.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Compatible License, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}