Revision history of "Case Studies/Fi:Kopiokissa"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 10:47, 8 November 2013CCID-tarmo (talk | contribs). . (3,455 bytes) (+3,455). . (Created page with "{{Case Study |Description=Kopiokissa kertoo tekijänoikeuksista ja avoimista sisällöistä nopeasti, viihdyttävästi ja oivalluttavasti, yhden sivun mittaisissa sarjakuvissa...")