Revision history of "Case Studies/FI:Jaa jotain 11.3.2013"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 23:15, 11 November 2013Kari A. Hintikka (talk | contribs). . (8,813 bytes) (+8,813). . (Created page with "{{Case Study |Description=Jaa jotain -tapahtumassa haluttiin rohkaista ihmisiä jakamaan omia oppisisältöjään avoimilla lisensseillä. Taustalla oli alkutalven 2013 keskus...")