Difference between revisions of "Vietnam/3.0/BY-NC-SA"

From Creative Commons
Jump to: navigation, search
(Created page with '{{Ported License |Jurisdiction=Vietnam |License name=BY-NC-SA }} {{License section |License section=Creative Commons Disclaimer/Notice |Section text=TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG S…')
 
 
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 10: Line 10:
 
{{License section
 
{{License section
 
|License section=Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause
 
|License section=Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause
|Section text=Giấy Phép Sử Dụng
+
|Section text=TÁC PHẨM (NHƯ ĐƯỢC GIẢI THÍCH DƯỚI ĐÂY) ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS ĐẠI CHÚNG NÀY (“CCPL” HOẶC “GIẤY PHÉP”). TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ VÀ/HOẶC LUẬT ÁP DỤNG KHÁC. TÁC PHẨM KHÔNG CHỨA CÁC NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỔ BIẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM NÀO NGOÀI PHẠM VI ĐƯỢC CHO PHÉP THEO GIẤY PHÉP NÀY HOẶC THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM.
 
+
|Retranslated section text=THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE.THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.
TÁC PHẨM (NHƯ ĐƯỢC GIẢI THÍCH DƯỚI ĐÂY) ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS ĐẠI CHÚNG NÀY (“CCPL” HOẶC “GIẤY PHÉP”). TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ VÀ/HOẶC LUẬT ÁP DỤNG KHÁC. TÁC PHẨM KHÔNG CHỨA CÁC NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỔ BIẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM NÀO NGOÀI PHẠM VI ĐƯỢC CHO PHÉP THEO GIẤY PHÉP NÀY HOẶC THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM.
 
|Retranslated section text=License
 
 
 
THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE.THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.
 
 
}}
 
}}
 
{{License section
 
{{License section
Line 24: Line 20:
 
{{License section
 
{{License section
 
|License section=You/User/Licensee
 
|License section=You/User/Licensee
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
a. “Bạn” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các quyền theo Giấy Phép này và trước đó chưa từng vi phạm các điều khoản trong Giấy Phép này đối với Tác Phẩm, hoặc là người được Bên Cấp Phép cho phép thực hiện các quyền theo Giấy Phép này một cách rõ ràng mặc dù trước đó đã có vi phạm.
 
a. “Bạn” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các quyền theo Giấy Phép này và trước đó chưa từng vi phạm các điều khoản trong Giấy Phép này đối với Tác Phẩm, hoặc là người được Bên Cấp Phép cho phép thực hiện các quyền theo Giấy Phép này một cách rõ ràng mặc dù trước đó đã có vi phạm.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
a. "You" means an individual or organization exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 
a. "You" means an individual or organization exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
Line 33: Line 29:
 
{{License section
 
{{License section
 
|License section=Licensor
 
|License section=Licensor
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
b. “Bên Cấp Phép” là một cá nhân, các cá nhân hoặc một tổ chức, các tổ chức cung cấp Tác Phẩm theo các điều khoản của Giấy Phép này.
 
b. “Bên Cấp Phép” là một cá nhân, các cá nhân hoặc một tổ chức, các tổ chức cung cấp Tác Phẩm theo các điều khoản của Giấy Phép này.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
b. "Licensor" means the individual(s) or organization(s) that offer(s) the Work under the terms of this License
 
b. "Licensor" means the individual(s) or organization(s) that offer(s) the Work under the terms of this License
Line 42: Line 38:
 
{{License section
 
{{License section
 
|License section=Publicly Perform
 
|License section=Publicly Perform
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
c. “Biểu Diễn Trước Công Chúng” là việc biểu diễn Tác Phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.
 
c. “Biểu Diễn Trước Công Chúng” là việc biểu diễn Tác Phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
c. "Publicly Perform" means to perform the Work to the public either directly or through phonogram or video recordings or with whatever technical devices accessible by the public.
 
c. "Publicly Perform" means to perform the Work to the public either directly or through phonogram or video recordings or with whatever technical devices accessible by the public.
 
}}
 
}}
 
{{License section
 
{{License section
|License section=License Elements, Attribution (BY), Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)
+
|License section=Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
d. “Các Yếu Tố Cấp Phép” là các thuộc tính cấp phép mức độ cao dưới đây do Bên Cấp Phép lựa chọn và được ghi tại tiêu đề của Giấy Phép: Ghi Nhận Đóng Góp - Phi Thương Mại - Chia Sẻ Với Điều Kiện Như Nhau.
 
d. “Các Yếu Tố Cấp Phép” là các thuộc tính cấp phép mức độ cao dưới đây do Bên Cấp Phép lựa chọn và được ghi tại tiêu đề của Giấy Phép: Ghi Nhận Đóng Góp - Phi Thương Mại - Chia Sẻ Với Điều Kiện Như Nhau.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
d. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
 
d. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
 
}}
 
}}
 
{{License section
 
{{License section
|License section=Neighbouring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights
+
|License section=Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
e. “Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan” (i) đối với buổi biểu diễn, là các diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, và những người khác trình diễn, hát, phát biểu, diễn thuyết, trình bày, diễn xuất hoặc biểu diễn theo cách khác các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hoặc biểu diễn các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian; (ii) đối với bản ghi âm, là nhà sản xuất, đó là cá nhân hoặc tổ chức lần đầu tiên ghi âm buổi biểu diễn hoặc các âm thanh khác; và (iii) đối với buổi phát sóng, là tổ chức phát đi buổi phát sóng đó
 
e. “Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan” (i) đối với buổi biểu diễn, là các diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, và những người khác trình diễn, hát, phát biểu, diễn thuyết, trình bày, diễn xuất hoặc biểu diễn theo cách khác các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hoặc biểu diễn các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian; (ii) đối với bản ghi âm, là nhà sản xuất, đó là cá nhân hoặc tổ chức lần đầu tiên ghi âm buổi biểu diễn hoặc các âm thanh khác; và (iii) đối với buổi phát sóng, là tổ chức phát đi buổi phát sóng đó
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
e. “Related Rights Holder” means (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or organization who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
 
e. “Related Rights Holder” means (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or organization who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
Line 69: Line 65:
 
{{License section
 
{{License section
 
|License section=Distribute
 
|License section=Distribute
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
f. “Phân Phối” là việc làm cho công chúng có thể tiếp cận được bản gốc và các bản sao của Tác Phẩm hoặc Tác Phẩm Phái Sinh khi cần, thông qua việc mua bán hoặc các hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác.
 
f. “Phân Phối” là việc làm cho công chúng có thể tiếp cận được bản gốc và các bản sao của Tác Phẩm hoặc Tác Phẩm Phái Sinh khi cần, thông qua việc mua bán hoặc các hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
f. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work or the Derivative Work, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
 
f. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work or the Derivative Work, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
Line 78: Line 74:
 
{{License section
 
{{License section
 
|License section=Reproduce
 
|License section=Reproduce
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
g. “Sao Chép” là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao Tác Phẩm bằng bất kỳ phương thức hay dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ Tác Phẩm lâu dài hoặc tạm thời dưới hình thức điện tử.
 
g. “Sao Chép” là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao Tác Phẩm bằng bất kỳ phương thức hay dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ Tác Phẩm lâu dài hoặc tạm thời dưới hình thức điện tử.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
g. "Reproduce" means to make one or many copies of the Work in whatever mode or form, including the permanent or temporary electronic storage of the Work.
 
g. "Reproduce" means to make one or many copies of the Work in whatever mode or form, including the permanent or temporary electronic storage of the Work.
Line 87: Line 83:
 
{{License section
 
{{License section
 
|License section=Original Author/Author
 
|License section=Original Author/Author
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
h. “Tác Giả” là một cá nhân hoặc các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học.
 
h. “Tác Giả” là một cá nhân hoặc các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
h. "Author" means the individual or individuals who directly created a part or a whole of literary, artistic, or scientific works.
 
h. "Author" means the individual or individuals who directly created a part or a whole of literary, artistic, or scientific works.
 
}}
 
}}
 
{{License section
 
{{License section
|License section=Neighbouring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work
+
|License section=Work
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
i. “Tác Phẩm” là bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào như các tác phẩm văn học và khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu. Theo Giấy Phép này, một Tác Phẩm cũng được hiểu là một buổi biểu diễn, một buổi ghi âm, hoặc một chương trình phát sóng trong phạm vi mà buổi biểu diễn, buổi ghi âm hoặc chương trình phát sóng đó được bảo hộ theo luật áp dụng của quốc gia của người sử dụng.
 
i. “Tác Phẩm” là bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào như các tác phẩm văn học và khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu. Theo Giấy Phép này, một Tác Phẩm cũng được hiểu là một buổi biểu diễn, một buổi ghi âm, hoặc một chương trình phát sóng trong phạm vi mà buổi biểu diễn, buổi ghi âm hoặc chương trình phát sóng đó được bảo hộ theo luật áp dụng của quốc gia của người sử dụng.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
i. "Work" means any creative production in the literary, artistic and scientific domain, whatever may be the mode or form of its expression such as literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works expressed in forms of letters or other writing characters; lectures, presentations and other speeches; journalistic works; musical works; dramatic works; cinematographic works and works created by similar methods (hereinafter referred to as cinematographic works); fine art works and applied art works; photographic works; architectural works; graphics, sketches, maps, drawings relevant to topography and scientific works; folk artistic and literary works; computer programs and compilations of data. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean a performance, a phonogram, or a broadcasting programme insofar as such performance, phonogram and broadcasting programme is protected under the applicable law within the User’s jurisdiction.
 
i. "Work" means any creative production in the literary, artistic and scientific domain, whatever may be the mode or form of its expression such as literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works expressed in forms of letters or other writing characters; lectures, presentations and other speeches; journalistic works; musical works; dramatic works; cinematographic works and works created by similar methods (hereinafter referred to as cinematographic works); fine art works and applied art works; photographic works; architectural works; graphics, sketches, maps, drawings relevant to topography and scientific works; folk artistic and literary works; computer programs and compilations of data. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean a performance, a phonogram, or a broadcasting programme insofar as such performance, phonogram and broadcasting programme is protected under the applicable law within the User’s jurisdiction.
 
}}
 
}}
 
{{License section
 
{{License section
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|License section=Adaptation/Derivative Work
 +
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
j. “Tác Phẩm Phái Sinh” là một tác phẩm được tạo ra dựa trên Tác Phẩm như tác phẩm dịch, tác phẩm phóng tác, tác phẩm cải biên, hoặc bất kỳ dạng nào khác mà Tác Phẩm có thể được sửa đổi, chuyển thể, biên soạn, chú giải hoặc tuyển chọn. Để rõ ràng hơn, trong trường hợp Tác Phẩm là một tác phẩm âm nhạc, buổi biểu diễn hay bản ghi âm, Tác Phẩm này được đồng bộ hóa với các hình ảnh chuyển động khớp về mặt thời gian (“sự đồng bộ hóa”) sẽ được coi là một Tác Phẩm Phái Sinh theo Giấy Phép này. Theo Giấy Phép này,Tuyển Chọn được loại ra khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh.
 
j. “Tác Phẩm Phái Sinh” là một tác phẩm được tạo ra dựa trên Tác Phẩm như tác phẩm dịch, tác phẩm phóng tác, tác phẩm cải biên, hoặc bất kỳ dạng nào khác mà Tác Phẩm có thể được sửa đổi, chuyển thể, biên soạn, chú giải hoặc tuyển chọn. Để rõ ràng hơn, trong trường hợp Tác Phẩm là một tác phẩm âm nhạc, buổi biểu diễn hay bản ghi âm, Tác Phẩm này được đồng bộ hóa với các hình ảnh chuyển động khớp về mặt thời gian (“sự đồng bộ hóa”) sẽ được coi là một Tác Phẩm Phái Sinh theo Giấy Phép này. Theo Giấy Phép này,Tuyển Chọn được loại ra khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
j. "Derivative Work" means a work based upon the Work such as a translation, adaptation, alteration, or any other form in which the Work may be modified, transformed, compiled, annotated or collected. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the work in time relation with a moving image ("synching") will be considered a derivative work for the purpose of this license.
 
j. "Derivative Work" means a work based upon the Work such as a translation, adaptation, alteration, or any other form in which the Work may be modified, transformed, compiled, annotated or collected. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the work in time relation with a moving image ("synching") will be considered a derivative work for the purpose of this license.
Line 113: Line 110:
 
{{License section
 
{{License section
 
|License section=Publicly Perform
 
|License section=Publicly Perform
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
k. “Truyền Đạt Đến Công Chúng” là việc đưa Tác Phẩm hoặc bản sao Tác Phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.
 
k. “Truyền Đạt Đến Công Chúng” là việc đưa Tác Phẩm hoặc bản sao Tác Phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
k. "Publicly Transmit" means to disseminate the Work or its copies to the public by wire or wireless, electronic networks or any technical means in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them”.
 
k. "Publicly Transmit" means to disseminate the Work or its copies to the public by wire or wireless, electronic networks or any technical means in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them”.
 
}}
 
}}
 
{{License section
 
{{License section
|Section text=1. Giải thích từ ngữ
+
|License section=Collection/Collective Work
 +
|Section text=1. Giải thích từ ngữ<br />
  
 
l. “Tuyển Chọn” là một bộ sưu tập các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật, như các bộ từ điển bách khoa và các hợp tuyển mà, do việc lựa chọn hoặc sắp xếp về mặt nội dung, có sự sáng tạo trí tuệ sẽ được bảo hộ theo nghĩa thông thường của từ này, mà không làm ảnh hưởng tới quyền tác giả của mỗi tác phẩm tạo nên tuyển chọn có chứa Tác Phẩm. Theo Giấy Phép này, Tuyển Chọn được tách riêng khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh.
 
l. “Tuyển Chọn” là một bộ sưu tập các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật, như các bộ từ điển bách khoa và các hợp tuyển mà, do việc lựa chọn hoặc sắp xếp về mặt nội dung, có sự sáng tạo trí tuệ sẽ được bảo hộ theo nghĩa thông thường của từ này, mà không làm ảnh hưởng tới quyền tác giả của mỗi tác phẩm tạo nên tuyển chọn có chứa Tác Phẩm. Theo Giấy Phép này, Tuyển Chọn được tách riêng khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh.
|Retranslated section text=1. Definitions
+
|Retranslated section text=1. Definitions<br />
  
 
l. “Collection” means a collection of literary or artistic works such as encyclopedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purposes of this License.
 
l. “Collection” means a collection of literary or artistic works such as encyclopedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purposes of this License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations
 +
|Section text=2. Sử Dụng Tác Phẩm Không Phải Xin Phép. <br />Không có điều khoản nào trong Giấy Phép này nhằm mục đích làm giảm, hạn chế hoặc giới hạn bất kỳ việc sử dụng nào không phải xin phép hoặc các quyền phát sinh từ các điều khoản giới hạn hay loại trừ được quy định liên quan tới bảo hộ quyền tác giả theo luật quyền tác giả hoặc các luật áp dụng khác.
 +
|Retranslated section text=2. Fair Uses. <br />Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work
 +
|Section text=3. Cấp Phép. <br />Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây: <br /> <br />
 +
 +
a. Sao Chép Tác Phẩm, đưa Tác Phẩm vào một hoặc nhiều Tuyển Chọn, và Sao Chép Tác Phẩm có trong các Tuyển Chọn đó;
 +
|Retranslated section text=3. License Grant. <br /> Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:<br /> <br />
 +
 +
a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce
 +
|Section text=3. Cấp Phép. <br />Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây: <br /> <br />
 +
 +
b. Làm và Sao Chép các Tác Phẩm Phái Sinh với điều kiện là bất kỳ Tác Phẩm Phái Sinh nào như vậy, bao gồm bất kỳ bản dịch nào dưới bất kỳ dạng nào, phải thực hiện các bước hợp lý để ghi rõ, phân biệt rõ hoặc xác nhận bằng cách khác những thay đổi so với Tác Phẩm gốc. Ví dụ, một bản dịch cần được ghi “Tác Phẩm gốc đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt", hoặc bản cải biên cần chỉ rõ "Tác Phẩm gốc đã được cải biên";
 +
|Retranslated section text=3. License Grant. <br /> Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:<br /> <br />
 +
 +
b. to create and Reproduce Derivative Works provided that any such Derivative Work, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Vietnamese," or a modification could indicate "The original work has been modified"
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work
 +
|Section text=3. Cấp Phép. <br />Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây: <br /> <br />
 +
 +
c. Phân Phối, Biểu Diễn Trước Công Chúng và Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm, bao gồm cả Tác Phẩm được đưa vào Tuyển Chọn; và,
 +
|Retranslated section text=3. License Grant. <br /> Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:<br /> <br />
 +
 +
c. to Distribute, Publicly Perform and Publicly Transmit the Work including as incorporated in Collections; and,
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform
 +
|Section text=3. Cấp Phép. <br />Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây: <br /> <br />
 +
 +
d. Phân Phối, Biểu Diễn Trước Công Chúng, và Truyền Đạt Đến Công Chúng các Tác Phẩm Phái Sinh.
 +
|Retranslated section text=3. License Grant. <br /> Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:<br /> <br />
 +
 +
d. to Distribute, Publicly Perform, and Publicly Transmit Derivative Works.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management
 +
|Section text=3. Cấp Phép. <br />Các quyền nói trên có thể được thực hiện dưới mọi hình thức hay phương tiện hiện có hoặc sẽ có trong tương lai. Các quyền nói trên còn bao gồm quyền thực hiện những sửa đổi cần thiết về kỹ thuật nhằm thực hiện các quyền đó dưới các hình thức hay phương tiện khác.
 +
|Retranslated section text=3. License Grant. <br /> The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=License Grant
 +
|Section text=3. Cấp Phép. <br />Tất cả các quyền không được Bên Cấp Phép nêu rõ trong Giấy Phép này đều được bảo lưu, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền quy định tại Mục 4(e).
 +
|Retranslated section text=3. License Grant. <br /> All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Collection/Collective Work, Distribute, Reproduce, Restrictions, Work
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
a. Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm theo đúng các điều khoản của Giấy Phép này.
 +
 +
Mục 4(a) này áp dụng với Tác Phẩm được đưa vào Tuyển Chọn, nhưng không đòi hỏi Tuyển Chọn, trừ Tác Phẩm đó, chịu sự điều chỉnh của các điều khoản thuộc mục này của Giấy Phép này.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
a. You may Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work only under the terms of this License.
 +
 +
This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
a. Bạn phải kèm theo một bản sao, hoặc ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), của Giấy Phép này vào tất cả các bản sao của Tác Phẩm mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng.
 +
 +
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
a. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
a. Bạn không được phép đề nghị hay áp đặt bất kỳ điều khoản nào đối với Tác Phẩm làm hạn chế các điều khoản của Giấy Phép này hoặc hạn chế khả năng thực hiện các quyền theo Giấy Phép này của những người tiếp nhận Tác Phẩm.
 +
 +
Bạn phải giữ nguyên mọi thông tin đề cập đến Giấy Phép này và đề cập đến việc từ chối bảo đảm đối với từng bản sao của Tác Phẩm mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
a. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License.
 +
 +
You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
a. Bạn không được cấp giấy phép thứ cấp đối với Tác Phẩm.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
a. You may not sublicense the Work.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
a. Khi Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm, Bạn không được áp đặt bất kỳ biện pháp kỹ thuật hữu hiệu nào đối với Tác Phẩm làm hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép này của người tiếp nhận Tác Phẩm từ Bạn.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
a. When You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
a. Nếu Bạn làm một Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh, ngay khi có thông báo từ Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan và/hoặc Bên Cấp Phép, Bạn phải xóa bỏ khỏi Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh đó, trong phạm vi có thể thực hiện được, bất kỳ dẫn chiếu nào được quy định tại Mục 4(d), như được yêu cầu.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
a. If You create an Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference as required by Section 4(d), as requested.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
b. Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng một Tác Phẩm Phái Sinh theo: (i) các điều khoản của Giấy Phép này; (ii) một phiên bản sau của Giấy Phép này có cùng Các Yếu Tố Cấp Phép; (iii) hoặc giấy phép Creative Commons chưa được điều chỉnh theo luật quốc gia (unported) hoặc một giấy phép Creative Commons của quốc gia khác (hoặc giấy phép đó hoặc một phiên bản sau của giấy phép đó) có cùng Các Yếu Tố Cấp Phép như Giấy Phép này (ví dụ như Ghi Nhận Đóng Góp – Phi Thương Mại – Chia Sẻ Với Điều Kiện Như Nhau, Phiên bản 3.0 Hàn Quốc) (“Giấy Phép Áp Dụng”).
 +
 +
Mục 4(b) này áp dụng với Tác Phẩm Phái Sinh được đưa vào Tuyển Chọn, nhưng không đòi hỏi Tuyển Chọn ngoại trừ Tác Phẩm Phái Sinh đó chịu sự điều chỉnh của các điều khoản thuộc mục này của Giấy Phép Áp Dụng này.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online a Derivative Work only under (i) the terms of this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements; (iii) the (Unported) Creative Commons license or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements (e.g. an Attribution-Noncommercial-ShareAlike License 3.0 (US)) (“Applicable License”).
 +
 +
This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
b. Bạn phải kèm theo một bản sao, hoặc ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), của Giấy Phép Áp Dụng này vào tất cả các bản sao của mỗi Tác Phẩm Phái Sinh mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
b. You must include a copy of, or the URI, for Applicable License with every copy of each Derivative Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
b. Bạn không được phép đề nghị hay áp đặt bất kỳ điều khoản nào đối với Tác Phẩm Phái Sinh làm hạn chế các điều khoản của Giấy Phép Áp Dụng này hoặc hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép Áp Dụng này của những người tiếp nhận Tác Phẩm Phái Sinh.
 +
 +
Bạn phải giữ nguyên mọi thông tin đề cập đến Giấy Phép Áp Dụng này hoặc đề cập đến việc từ chối bảo đảm đối với từng bản sao của Tác Phẩm có trong Tác Phẩm Phái Sinh mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
b. You may not offer or impose any terms on the Derivative Work that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of the Derivative Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License.
 +
 +
You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Derivative Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
b. Khi Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm Phái Sinh, Bạn không được áp đặt bất kỳ biện pháp kỹ thuật hữu hiệu nào đối với Tác Phẩm Phái Sinh làm hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép này của người tiếp nhận Tác Phẩm Phái Sinh từ Bạn.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
b. When You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Derivative Work, You may not impose any effective technological measures on the Derivative Work that restrict the ability of a recipient of the Derivative Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Non-commercial (NC), Restrictions
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
c. Bạn không được thực hiện bất kỳ quyền nào đã được cấp cho Bạn tại Mục 3 nêu trên theo bất kỳ cách thức nào, với mục đích chính là dự tính hoặc hướng tới việc tạo lợi thế thương mại hoặc nhận tiền thù lao cho cá nhân. Việc trao đổi Tác Phẩm với các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả khác bằng các hình thức chia sẻ tệp tin dưới dạng (kỹ thuật) số hoặc bằng cách khác sẽ không bị coi là có mục đích chính là dự tính hoặc hướng tới tạo lợi thế thương mại hoặc nhận tiền thù lao cho cá nhân, với điều kiện không có việc thanh toán bất kỳ khoản tiền thù lao nào liên quan đến việc trao đổi các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in con-nection with the exchange of copyrighted works.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
d. Trong trường hợp Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm hoặc bất kỳ Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh nào, trừ khi có yêu cầu như được đề cập tại Mục 4(a) nêu trên, Bạn phải giữ nguyên tất cả các thông tin về quyền tác giả đối với Tác Phẩm và chỉ ra, dưới hình thức hoặc phương tiện thích hợp mà Bạn đang sử dụng: (i) tên của Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan nếu được cung cấp (hay bút danh, nếu có), và/hoặc tên của một bên hoặc Các Bên Có Đóng Góp nếu Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan và/hoặc Bên Cấp Phép chỉ rõ đến một bên hoặc các bên khác (như đơn vị tài trợ, nhà xuất bản, tạp chí) cho mục đích ghi nhận đóng góp ("Các Bên Có Đóng Góp") trong phần thông tin về quyền tác giả của Bên Cấp Phép, trong các điều khoản về dịch vụ hoặc dưới các hình thức hợp lý khác; (ii) nhan đề của Tác Phẩm, nếu được cung cấp; (iii) trong phạm vi có thể thực hiện một cách hợp lý, ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), nếu có, mà Bên Cấp Phép xác định có liên quan đến Tác Phẩm, trừ khi ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI) đó không đề cập tới thông tin về quyền tác giả hoặc thông tin cho phép sử dụng đối với Tác Phẩm; và (iv), phù hợp với Mục 3(b), trong trường hợp là Tác Phẩm Phái Sinh, là thông tin nhận biết việc sử dụng Tác Phẩm trong Tác Phẩm Phái Sinh (Ví dụ, "bản tiếng Việt được Tác Giả dịch từ Tác Phẩm" hoặc "Kịch bản phim được Tác Giả chuyển thể dựa trên Tác Phẩm gốc"). Việc dẫn chiếu thông tin theo yêu cầu nêu ở Mục 4(d) này có thể được thực hiện bởi bất kỳ cách thức hợp lý nào; tuy nhiên với điều kiện là, trong trường hợp Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh, các dẫn chiếu tối thiểu sẽ được thể hiện, nếu một dẫn chiếu cho tất cả các tác giả có đóng góp cho Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh được thể hiện, thì dẫn chiếu đó sẽ là một phần của các dẫn chiếu tối thiểu và được thể hiện theo cách thức ít nhất cũng phải nổi bật như các dẫn chiếu cho các tác giả có đóng góp khác.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
d. If You Distribute, or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work or any Derivative Work, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Author/Related Rights Holder (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Author/ Related Rights Holder and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Section 3(b), in the case of a Derivative Work, a reference identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "Vietnamese translation of the Work by Author," or "Screenplay based on original Work by Author").
 +
The reference required by this Section 4 (b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work, at a minimum such reference will appear, if a reference for all contributing authors of the Derivative Work appears, then as part of these references and in a manner at least as prominent as the references for the other contributing authors.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
d. Để rõ ràng hơn, Bạn chỉ có thể sử dụng dẫn chiếu như được yêu cầu ở mục này cho mục đích ghi nhận đóng góp theo cách nêu trên và, bằng việc thực hiện các quyền của Bạn theo Giấy Phép này, Bạn không được phép, dù gián tiếp hay trực tiếp, khẳng định hoặc ngầm ý rằng Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan, Bên Cấp Phép và/hoặc Các Bên Có Đóng Góp có bất kỳ mối liên hệ, tài trợ hoặc bảo đảm nào cho Bạn hoặc cho việc sử dụng của Bạn đối với Tác Phẩm, mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể, riêng rẽ của Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan, Bên Cấp Phép và/hoặc Các Bên Có Đóng Góp.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
d. For the avoidance of doubt, You may only use the reference required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Author/Related Rights Holder , Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Author/ Related Rights Holder, Licensor and/or Attribution Parties.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
e. Để rõ ràng hơn, Bên Cấp Phép bảo lưu quyền thu phí bản quyền từ việc Bạn thực hiện bất kỳ quyền nào được cấp cho Bạn theo Giấy Phép này cho mục đích hoặc để sử dụng khác với tính chất phi thương mại như đã được cho phép tại Mục 4(c), dù là với tư cách cá nhân hay thông qua một hiệp hội thu phí điều hành hệ thống cấp phép tự nguyện trong trường hợp Bên Cấp Phép là thành viên.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
e. The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Moral Rights/Author's rights, Restrictions
 +
|Section text=4. Các Hạn Chế. <br />Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây: <br /> <br />
 +
 +
f. Theo Giấy Phép này, quyền nhân thân được giữ nguyên không thay đổi trong phạm vi chúng được công nhận và không thể bị khước từ theo luật áp dụng.
 +
|Retranslated section text=4. Restrictions. <br />The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions: <br /> <br />
 +
 +
f. The Moral Rights under this license remain unaffected to the extent they are recognized and not waivable by applicable law.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Representations/Warranties/Disclaimers
 +
|Section text=5. Tuyên Bố, Bảo Đảm và Từ Chối<br />
 +
 +
THEO GIẤY PHÉP NÀY, BÊN CẤP PHÉP KHẲNG ĐỊNH RẰNG HỌ CUNG CẤP TÁC PHẨM NHƯ NÓ VỐN CÓ VÀ TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT ÁP DỤNG YÊU CẦU, KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÁC PHẨM, DÙ LÀ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH HAY DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ HÀNH VI KHÔNG VI PHẠM, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI TIỀM TÀNG HOẶC CÁC LỖI KHÁC, BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI DÙ LÀ LỖI CÓ THỂ PHÁT HIỆN HAY KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN.
 +
|Retranslated section text=5. Representations, Warranties and Disclaimer<br />
 +
 +
LICENSOR HEREBY CONFIRMS THAT LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Damages/Remedies, Liability/Consumer law
 +
|Section text=6. Giới Hạn Trách Nhiệm<br />
 +
 +
TRỪ KHI LUẬT ÁP DỤNG CÓ YÊU CẦU KHÁC, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BÊN CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN THEO BẤT KỲ HỆ THỐNG PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, BỒI THƯỜNG DO GÂY THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM GƯƠNG PHÁT SINH TỪ GIẤY PHÉP NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ CÓ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.
 +
|Retranslated section text=6. Limitation on Liability. <br />
 +
 +
EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Termination
 +
|Section text=7. Chấm Dứt<br />
 +
 +
a. Giấy Phép này và các quyền được trao theo Giấy Phép này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực khi Bạn có bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản của Giấy Phép này. Tuy nhiên, các giấy phép của các cá nhân hoặc các tổ chức đã nhận Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh từ Bạn theo Giấy Phép này sẽ không bị chấm dứt hiệu lực với điều kiện các cá nhân hoặc các tổ chức đó vẫn tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quyền sử dụng đó. Các Mục 1, 2, 5, 6, 7, và 8 vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Giấy Phép này chấm dứt.
 +
 +
b. Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện nêu trên, Giấy Phép này sẽ có hiệu lực vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với Tác Phẩm). Mặc dù vậy, Bên Cấp Phép bảo lưu quyền cung cấp Tác Phẩm theo các điều khoản của giấy phép khác hoặc ngừng phân phối Tác Phẩm tại bất kỳ thời điểm nào; tuy nhiên với điều kiện là bất kỳ lựa chọn nào như vậy không nhằm rút lại Giấy Phép này (hoặc bất cứ giấy phép nào khác đã được cấp, hoặc đang được yêu cầu cấp theo các điều khoản của Giấy Phép này), và Giấy Phép này vẫn tiếp tục duy trì và có đầy đủ hiệu lực trừ khi bị chấm dứt như nói ở trên.
 +
|Retranslated section text=7. Termination<br />
 +
 +
a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or organizations who have received Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or organizations remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.
 +
 +
b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work
 +
|Section text=8. Các Điều Khoản Khác<br />
 +
 +
a. Mỗi lần Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm hoặc Tuyển Chọn, Bên Cấp Phép cung cấp cho người tiếp nhận một giấy phép sử dụng Tác Phẩm với cùng các điều khoản và điều kiện được cấp cho Bạn theo Giấy Phép này.
 +
|Retranslated section text=8. Miscellaneous<br />
 +
 +
a. Each time You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing
 +
|Section text=8. Các Điều Khoản Khác<br />
 +
 +
b. Mỗi lần Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm Phái Sinh, Bên Cấp Phép cung cấp cho người tiếp nhận một giấy phép sử dụng Tác Phẩm với cùng các điều khoản và điều kiện được trao cho Bạn theo Giấy Phép này.
 +
|Retranslated section text=8. Miscellaneous<br />
 +
 +
b. Each time You Distribute or Publicly Perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Severability
 +
|Section text=8. Các Điều Khoản Khác<br />
 +
 +
c. Nếu có bất kỳ quy định nào của Giấy Phép này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi theo luật áp dụng, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Giấy Phép này, và nếu các bên không có hành động tiếp theo nào đối với Giấy Phép này, các điều khoản như vậy sẽ được sửa đổi ở mức tối thiểu cần thiết để điều khoản đó có hiệu lực và có khả năng thực thi.
 +
|Retranslated section text=8. Miscellaneous<br />
 +
 +
c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Waiver
 +
|Section text=8. Các Điều Khoản Khác<br />
 +
 +
d. Không có điều khoản nào của Giấy Phép này được coi là bị từ bỏ và không vi phạm nào được chấp thuận trừ khi sự từ bỏ và chấp thuận như vậy được thể hiện bằng văn bản và được ký bởi bên có quyền từ bỏ hoặc chấp thuận như vậy.
 +
|Retranslated section text=8. Miscellaneous<br />
 +
 +
d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Modification of agreement
 +
|Section text=8. Các Điều Khoản Khác<br />
 +
 +
e. Giấy Phép này cấu thành một thỏa thuận cuối cùng và đầy đủ giữa các bên đối với Tác Phẩm theo Giấy Phép này. Không có thỏa thuận sơ bộ, thỏa thuận hoặc tuyên bố nào liên quan tới Tác Phẩm mà không được nêu ra trong Giấy Phép này. Bên Cấp Phép sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ các điều khoản bổ sung nào có thể có trong bất kỳ sự liên hệ nào từ phía Bạn. Giấy Phép này sẽ không thể bị sửa đổi nếu không có thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên Cấp Phép và Bạn.
 +
|Retranslated section text=8. Miscellaneous<br />
 +
 +
e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Private Law/Forum Selection
 +
|Section text=8. Các Điều Khoản Khác<br />
 +
 +
f. Các quyền được cấp và các vấn đề được đề cập trong Giấy Phép này khi soạn thảo đã sử dụng các từ ngữ của Bộ Luật Dân Sự của Việt Nam năm 2005, Luật Sở Hữu Trí Tuệ của Việt Nam năm 2005 và các văn bản dưới luật liên quan gồm cả Nghị Định 100/2006/ND-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân Sự và Luật Sở Hữu Trí Tuệ liên quan tới quyền tác giả và quyền liên quan.
 +
|Retranslated section text=8. Miscellaneous<br />
 +
 +
f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Civil Code of Vietnam of 2005, the Vietnam Intellectual Property Law of 2005 and the relevant under-law documents including Decree No. 100/2006/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Civil Code and the Intellectual Property Law regarding the copyright and the related rights of 2006.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Creative Commons Disclaimer/Notice
 +
|Section text=Thông báo của Creative Commons<br />
 +
 +
Creative Commons không phải là một bên của Giấy Phép này, và không có bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến Tác Phẩm. Creative Commons sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hay bất kỳ bên nào khác theo bất kỳ hệ thống pháp lý nào đối với bất kỳ bồi thường thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, bồi thường do bị thiệt hại, bồi thường thiệt hại thực tế, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường do gây thiệt hại gián tiếp phát sinh liên quan tới Giấy Phép này. Mặc dù có hai câu đề cập trên, nhưng nếu Creative Commons tự xác nhận một cách rõ ràng là Bên Cấp Phép theo Giấy Phép này, Creative Commons sẽ có tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bên Cấp Phép.
 +
Ngoại trừ mục đích đã được giới hạn nhằm chỉ cho công chúng biết rằng Tác Phẩm đã được trao theo Giấy Phép Creative Commons, Creative Commons không cho phép bất kỳ bên nào được sử dụng nhãn hiệu "Creative Commons" hoặc bất cứ nhãn hiệu hay logo liên quan nào của Creative Commons mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Creative Commons. Bất cứ việc sử dụng được phép nào đều phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu hiện hành của Creative Commons như có thể được công bố trên trang web hoặc được cung cấp bằng cách khác theo yêu cầu tại từng thời điểm. Để rõ ràng hơn, việc hạn chế về nhãn hiệu này không cấu thành một phần của Giấy Phép này.
 +
|Retranslated section text=Creative Commons Notice <br />
 +
 +
Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.
 +
Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Database Right/Database protection/Sui generis protection
 +
|Section text=It appears this term is not contained in the select license.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency
 +
|Section text=It appears this term is not contained in the select license.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable
 +
|Section text=It appears this term is not contained in the select license.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Licensor has all rights necessary to license work
 +
|Section text=It appears this term is not contained in the select license.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Applicable Consumer Law
 +
|Section text=It appears this term is not contained in the select license.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Other/Jurisdiction Specific
 +
|Section text=It appears this term is not contained in the select license.
 
}}
 
}}

Latest revision as of 00:26, 4 August 2010

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO (TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS) KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔNG TY LUẬT VÀ KHÔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ. VIỆC CUNG CẤP GIẤY PHÉP NÀY KHÔNG TẠO RA MỘT MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA LUẬT SƯ VÀ KHÁCH HÀNG. TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN NÀY TRÊN CƠ SỞ “NHƯ NÓ VỐN CÓ”. TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN ĐÓ. |Text has language=

|Has retranslated text=CREATIVE COMMONS ORGANIZATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE A LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN AN ATTORNEY AND A CLIENT. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG SÁNG TẠO (TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS) KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CÔNG TY LUẬT VÀ KHÔNG CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ. VIỆC CUNG CẤP GIẤY PHÉP NÀY KHÔNG TẠO RA MỘT MỐI QUAN HỆ PHÁP LÝ GIỮA LUẬT SƯ VÀ KHÁCH HÀNG. TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS CUNG CẤP CÁC THÔNG TIN NÀY TRÊN CƠ SỞ “NHƯ NÓ VỐN CÓ”. TỔ CHỨC CREATIVE COMMONS KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO ĐỐI VỚI THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỌI THIỆT HẠI TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC THÔNG TIN ĐÓ.
{{#if: CREATIVE COMMONS ORGANIZATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE A LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN AN ATTORNEY AND A CLIENT. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.|

Re-translated text

CREATIVE COMMONS ORGANIZATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS LICENSE DOES NOT CREATE A LEGAL RELATIONSHIP BETWEEN AN ATTORNEY AND A CLIENT. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=TÁC PHẨM (NHƯ ĐƯỢC GIẢI THÍCH DƯỚI ĐÂY) ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS ĐẠI CHÚNG NÀY (“CCPL” HOẶC “GIẤY PHÉP”). TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ VÀ/HOẶC LUẬT ÁP DỤNG KHÁC. TÁC PHẨM KHÔNG CHỨA CÁC NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỔ BIẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM NÀO NGOÀI PHẠM VI ĐƯỢC CHO PHÉP THEO GIẤY PHÉP NÀY HOẶC THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM. |Text has language=

|Has retranslated text=THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE.THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.}}
License section tag(s): Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause

Section Text {{#if:|()|}}

TÁC PHẨM (NHƯ ĐƯỢC GIẢI THÍCH DƯỚI ĐÂY) ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA GIẤY PHÉP CREATIVE COMMONS ĐẠI CHÚNG NÀY (“CCPL” HOẶC “GIẤY PHÉP”). TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ VÀ/HOẶC LUẬT ÁP DỤNG KHÁC. TÁC PHẨM KHÔNG CHỨA CÁC NỘI DUNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP PHỔ BIẾN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH. BẤT KỲ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM NÀO NGOÀI PHẠM VI ĐƯỢC CHO PHÉP THEO GIẤY PHÉP NÀY HOẶC THEO LUẬT QUYỀN TÁC GIẢ ĐỀU BỊ NGHIÊM CẤM.
{{#if: THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE.THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.|

Re-translated text

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE.THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR OTHER APPLICABLE LAW. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE OR COPYRIGHT LAW IS PROHIBITED.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License or Contract/Court Treatment of Legal Code |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=BẰNG VIỆC THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYỀN NÀO QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY ĐỐI VỚI TÁC PHẨM, BẠN CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY. BÊN CẤP PHÉP TRAO CHO BẠN CÁC QUYỀN ĐƯỢC NÊU TRONG GIẤY PHÉP NÀY TRÊN CƠ SỞ BẠN CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHƯ VẬY. |Text has language=

|Has retranslated text=BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.}}
License section tag(s): License or Contract/Court Treatment of Legal Code

Section Text {{#if:|()|}}

BẰNG VIỆC THỰC HIỆN BẤT KỲ QUYỀN NÀO QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY ĐỐI VỚI TÁC PHẨM, BẠN CHẤP THUẬN VÀ ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA GIẤY PHÉP NÀY. BÊN CẤP PHÉP TRAO CHO BẠN CÁC QUYỀN ĐƯỢC NÊU TRONG GIẤY PHÉP NÀY TRÊN CƠ SỞ BẠN CHẤP THUẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NHƯ VẬY.
{{#if: BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.|

Re-translated text

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= You/User/Licensee |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

a. “Bạn” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các quyền theo Giấy Phép này và trước đó chưa từng vi phạm các điều khoản trong Giấy Phép này đối với Tác Phẩm, hoặc là người được Bên Cấp Phép cho phép thực hiện các quyền theo Giấy Phép này một cách rõ ràng mặc dù trước đó đã có vi phạm. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

a. "You" means an individual or organization exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.}}
License section tag(s): You/User/Licensee

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
a. “Bạn” có nghĩa là cá nhân hoặc tổ chức thực hiện các quyền theo Giấy Phép này và trước đó chưa từng vi phạm các điều khoản trong Giấy Phép này đối với Tác Phẩm, hoặc là người được Bên Cấp Phép cho phép thực hiện các quyền theo Giấy Phép này một cách rõ ràng mặc dù trước đó đã có vi phạm.

{{#if: 1. Definitions

a. "You" means an individual or organization exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.|

Re-translated text

1. Definitions
a. "You" means an individual or organization exercising rights under this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

b. “Bên Cấp Phép” là một cá nhân, các cá nhân hoặc một tổ chức, các tổ chức cung cấp Tác Phẩm theo các điều khoản của Giấy Phép này. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

b. "Licensor" means the individual(s) or organization(s) that offer(s) the Work under the terms of this License}}
License section tag(s): Licensor

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
b. “Bên Cấp Phép” là một cá nhân, các cá nhân hoặc một tổ chức, các tổ chức cung cấp Tác Phẩm theo các điều khoản của Giấy Phép này.

{{#if: 1. Definitions

b. "Licensor" means the individual(s) or organization(s) that offer(s) the Work under the terms of this License|

Re-translated text

1. Definitions
b. "Licensor" means the individual(s) or organization(s) that offer(s) the Work under the terms of this License
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

c. “Biểu Diễn Trước Công Chúng” là việc biểu diễn Tác Phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

c. "Publicly Perform" means to perform the Work to the public either directly or through phonogram or video recordings or with whatever technical devices accessible by the public.}}
License section tag(s): Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
c. “Biểu Diễn Trước Công Chúng” là việc biểu diễn Tác Phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.

{{#if: 1. Definitions

c. "Publicly Perform" means to perform the Work to the public either directly or through phonogram or video recordings or with whatever technical devices accessible by the public.|

Re-translated text

1. Definitions
c. "Publicly Perform" means to perform the Work to the public either directly or through phonogram or video recordings or with whatever technical devices accessible by the public.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

d. “Các Yếu Tố Cấp Phép” là các thuộc tính cấp phép mức độ cao dưới đây do Bên Cấp Phép lựa chọn và được ghi tại tiêu đề của Giấy Phép: Ghi Nhận Đóng Góp - Phi Thương Mại - Chia Sẻ Với Điều Kiện Như Nhau. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

d. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
d. “Các Yếu Tố Cấp Phép” là các thuộc tính cấp phép mức độ cao dưới đây do Bên Cấp Phép lựa chọn và được ghi tại tiêu đề của Giấy Phép: Ghi Nhận Đóng Góp - Phi Thương Mại - Chia Sẻ Với Điều Kiện Như Nhau.

{{#if: 1. Definitions

d. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.|

Re-translated text

1. Definitions
d. "License Elements" means the following high-level license attributes as selected by Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, License Elements, Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

e. “Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan” (i) đối với buổi biểu diễn, là các diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, và những người khác trình diễn, hát, phát biểu, diễn thuyết, trình bày, diễn xuất hoặc biểu diễn theo cách khác các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hoặc biểu diễn các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian; (ii) đối với bản ghi âm, là nhà sản xuất, đó là cá nhân hoặc tổ chức lần đầu tiên ghi âm buổi biểu diễn hoặc các âm thanh khác; và (iii) đối với buổi phát sóng, là tổ chức phát đi buổi phát sóng đó |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

e. “Related Rights Holder” means (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or organization who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.}}
License section tag(s): Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
e. “Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan” (i) đối với buổi biểu diễn, là các diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, và những người khác trình diễn, hát, phát biểu, diễn thuyết, trình bày, diễn xuất hoặc biểu diễn theo cách khác các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật hoặc biểu diễn các tác phẩm văn học nghệ thuật dân gian; (ii) đối với bản ghi âm, là nhà sản xuất, đó là cá nhân hoặc tổ chức lần đầu tiên ghi âm buổi biểu diễn hoặc các âm thanh khác; và (iii) đối với buổi phát sóng, là tổ chức phát đi buổi phát sóng đó

{{#if: 1. Definitions

e. “Related Rights Holder” means (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or organization who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.|

Re-translated text

1. Definitions
e. “Related Rights Holder” means (i) in the case of a performance the actors, singers, musicians, dancers, and other persons who act, sing, deliver, declaim, play in, interpret or otherwise perform literary or artistic works or expressions of folklore; (ii) in the case of a phonogram the producer being the person or organization who first fixes the sounds of a performance or other sounds; and, (iii) in the case of broadcasts, the organization that transmits the broadcast.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Neighboring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Distribute |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

f. “Phân Phối” là việc làm cho công chúng có thể tiếp cận được bản gốc và các bản sao của Tác Phẩm hoặc Tác Phẩm Phái Sinh khi cần, thông qua việc mua bán hoặc các hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

f. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work or the Derivative Work, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.}}
License section tag(s): Distribute

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
f. “Phân Phối” là việc làm cho công chúng có thể tiếp cận được bản gốc và các bản sao của Tác Phẩm hoặc Tác Phẩm Phái Sinh khi cần, thông qua việc mua bán hoặc các hình thức chuyển giao quyền sở hữu khác.

{{#if: 1. Definitions

f. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work or the Derivative Work, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.|

Re-translated text

1. Definitions
f. "Distribute" means to make available to the public the original and copies of the Work or the Derivative Work, as appropriate, through sale or other transfer of ownership.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Distribute}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Distribute}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Reproduce |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

g. “Sao Chép” là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao Tác Phẩm bằng bất kỳ phương thức hay dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ Tác Phẩm lâu dài hoặc tạm thời dưới hình thức điện tử. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

g. "Reproduce" means to make one or many copies of the Work in whatever mode or form, including the permanent or temporary electronic storage of the Work.}}
License section tag(s): Reproduce

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
g. “Sao Chép” là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao Tác Phẩm bằng bất kỳ phương thức hay dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả việc lưu trữ Tác Phẩm lâu dài hoặc tạm thời dưới hình thức điện tử.

{{#if: 1. Definitions

g. "Reproduce" means to make one or many copies of the Work in whatever mode or form, including the permanent or temporary electronic storage of the Work.|

Re-translated text

1. Definitions
g. "Reproduce" means to make one or many copies of the Work in whatever mode or form, including the permanent or temporary electronic storage of the Work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Original Author/Author |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

h. “Tác Giả” là một cá nhân hoặc các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

h. "Author" means the individual or individuals who directly created a part or a whole of literary, artistic, or scientific works.}}
License section tag(s): Original Author/Author

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
h. “Tác Giả” là một cá nhân hoặc các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật hoặc khoa học.

{{#if: 1. Definitions

h. "Author" means the individual or individuals who directly created a part or a whole of literary, artistic, or scientific works.|

Re-translated text

1. Definitions
h. "Author" means the individual or individuals who directly created a part or a whole of literary, artistic, or scientific works.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

i. “Tác Phẩm” là bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào như các tác phẩm văn học và khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu. Theo Giấy Phép này, một Tác Phẩm cũng được hiểu là một buổi biểu diễn, một buổi ghi âm, hoặc một chương trình phát sóng trong phạm vi mà buổi biểu diễn, buổi ghi âm hoặc chương trình phát sóng đó được bảo hộ theo luật áp dụng của quốc gia của người sử dụng. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

i. "Work" means any creative production in the literary, artistic and scientific domain, whatever may be the mode or form of its expression such as literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works expressed in forms of letters or other writing characters; lectures, presentations and other speeches; journalistic works; musical works; dramatic works; cinematographic works and works created by similar methods (hereinafter referred to as cinematographic works); fine art works and applied art works; photographic works; architectural works; graphics, sketches, maps, drawings relevant to topography and scientific works; folk artistic and literary works; computer programs and compilations of data. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean a performance, a phonogram, or a broadcasting programme insofar as such performance, phonogram and broadcasting programme is protected under the applicable law within the User’s jurisdiction.}}
License section tag(s): Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
i. “Tác Phẩm” là bất kỳ sản phẩm sáng tạo nào trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào như các tác phẩm văn học và khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác; bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; tác phẩm báo chí; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh); tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng; tác phẩm nhiếp ảnh; tác phẩm kiến trúc; bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học; tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; chương trình máy tính và sưu tập dữ liệu. Theo Giấy Phép này, một Tác Phẩm cũng được hiểu là một buổi biểu diễn, một buổi ghi âm, hoặc một chương trình phát sóng trong phạm vi mà buổi biểu diễn, buổi ghi âm hoặc chương trình phát sóng đó được bảo hộ theo luật áp dụng của quốc gia của người sử dụng.

{{#if: 1. Definitions

i. "Work" means any creative production in the literary, artistic and scientific domain, whatever may be the mode or form of its expression such as literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works expressed in forms of letters or other writing characters; lectures, presentations and other speeches; journalistic works; musical works; dramatic works; cinematographic works and works created by similar methods (hereinafter referred to as cinematographic works); fine art works and applied art works; photographic works; architectural works; graphics, sketches, maps, drawings relevant to topography and scientific works; folk artistic and literary works; computer programs and compilations of data. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean a performance, a phonogram, or a broadcasting programme insofar as such performance, phonogram and broadcasting programme is protected under the applicable law within the User’s jurisdiction.|

Re-translated text

1. Definitions
i. "Work" means any creative production in the literary, artistic and scientific domain, whatever may be the mode or form of its expression such as literary and scientific works, textbooks, teaching materials, and other works expressed in forms of letters or other writing characters; lectures, presentations and other speeches; journalistic works; musical works; dramatic works; cinematographic works and works created by similar methods (hereinafter referred to as cinematographic works); fine art works and applied art works; photographic works; architectural works; graphics, sketches, maps, drawings relevant to topography and scientific works; folk artistic and literary works; computer programs and compilations of data. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean a performance, a phonogram, or a broadcasting programme insofar as such performance, phonogram and broadcasting programme is protected under the applicable law within the User’s jurisdiction.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

j. “Tác Phẩm Phái Sinh” là một tác phẩm được tạo ra dựa trên Tác Phẩm như tác phẩm dịch, tác phẩm phóng tác, tác phẩm cải biên, hoặc bất kỳ dạng nào khác mà Tác Phẩm có thể được sửa đổi, chuyển thể, biên soạn, chú giải hoặc tuyển chọn. Để rõ ràng hơn, trong trường hợp Tác Phẩm là một tác phẩm âm nhạc, buổi biểu diễn hay bản ghi âm, Tác Phẩm này được đồng bộ hóa với các hình ảnh chuyển động khớp về mặt thời gian (“sự đồng bộ hóa”) sẽ được coi là một Tác Phẩm Phái Sinh theo Giấy Phép này. Theo Giấy Phép này,Tuyển Chọn được loại ra khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

j. "Derivative Work" means a work based upon the Work such as a translation, adaptation, alteration, or any other form in which the Work may be modified, transformed, compiled, annotated or collected. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the work in time relation with a moving image ("synching") will be considered a derivative work for the purpose of this license.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
j. “Tác Phẩm Phái Sinh” là một tác phẩm được tạo ra dựa trên Tác Phẩm như tác phẩm dịch, tác phẩm phóng tác, tác phẩm cải biên, hoặc bất kỳ dạng nào khác mà Tác Phẩm có thể được sửa đổi, chuyển thể, biên soạn, chú giải hoặc tuyển chọn. Để rõ ràng hơn, trong trường hợp Tác Phẩm là một tác phẩm âm nhạc, buổi biểu diễn hay bản ghi âm, Tác Phẩm này được đồng bộ hóa với các hình ảnh chuyển động khớp về mặt thời gian (“sự đồng bộ hóa”) sẽ được coi là một Tác Phẩm Phái Sinh theo Giấy Phép này. Theo Giấy Phép này,Tuyển Chọn được loại ra khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh.

{{#if: 1. Definitions

j. "Derivative Work" means a work based upon the Work such as a translation, adaptation, alteration, or any other form in which the Work may be modified, transformed, compiled, annotated or collected. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the work in time relation with a moving image ("synching") will be considered a derivative work for the purpose of this license.|

Re-translated text

1. Definitions
j. "Derivative Work" means a work based upon the Work such as a translation, adaptation, alteration, or any other form in which the Work may be modified, transformed, compiled, annotated or collected. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the work in time relation with a moving image ("synching") will be considered a derivative work for the purpose of this license.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

k. “Truyền Đạt Đến Công Chúng” là việc đưa Tác Phẩm hoặc bản sao Tác Phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

k. "Publicly Transmit" means to disseminate the Work or its copies to the public by wire or wireless, electronic networks or any technical means in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them”.}}
License section tag(s): Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
k. “Truyền Đạt Đến Công Chúng” là việc đưa Tác Phẩm hoặc bản sao Tác Phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác mà công chúng có thể tiếp cận được tại địa điểm và thời gian do chính họ lựa chọn.

{{#if: 1. Definitions

k. "Publicly Transmit" means to disseminate the Work or its copies to the public by wire or wireless, electronic networks or any technical means in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them”.|

Re-translated text

1. Definitions
k. "Publicly Transmit" means to disseminate the Work or its copies to the public by wire or wireless, electronic networks or any technical means in such a way that members of the public may access these Works from a place and at a place individually chosen by them”.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Giải thích từ ngữ

l. “Tuyển Chọn” là một bộ sưu tập các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật, như các bộ từ điển bách khoa và các hợp tuyển mà, do việc lựa chọn hoặc sắp xếp về mặt nội dung, có sự sáng tạo trí tuệ sẽ được bảo hộ theo nghĩa thông thường của từ này, mà không làm ảnh hưởng tới quyền tác giả của mỗi tác phẩm tạo nên tuyển chọn có chứa Tác Phẩm. Theo Giấy Phép này, Tuyển Chọn được tách riêng khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

l. “Collection” means a collection of literary or artistic works such as encyclopedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purposes of this License.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Giải thích từ ngữ
l. “Tuyển Chọn” là một bộ sưu tập các tác phẩm văn học hoặc nghệ thuật, như các bộ từ điển bách khoa và các hợp tuyển mà, do việc lựa chọn hoặc sắp xếp về mặt nội dung, có sự sáng tạo trí tuệ sẽ được bảo hộ theo nghĩa thông thường của từ này, mà không làm ảnh hưởng tới quyền tác giả của mỗi tác phẩm tạo nên tuyển chọn có chứa Tác Phẩm. Theo Giấy Phép này, Tuyển Chọn được tách riêng khỏi khái niệm Tác Phẩm Phái Sinh.

{{#if: 1. Definitions

l. “Collection” means a collection of literary or artistic works such as encyclopedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purposes of this License.|

Re-translated text

1. Definitions
l. “Collection” means a collection of literary or artistic works such as encyclopedias and anthologies which, by reason of the selection and arrangement of their contents, constitute intellectual creations shall be protected as such, without prejudice to the copyright in each of the works forming part of such collections. A work that constitutes a Collection will not be considered an Adaptation for the purposes of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=2. Sử Dụng Tác Phẩm Không Phải Xin Phép.
Không có điều khoản nào trong Giấy Phép này nhằm mục đích làm giảm, hạn chế hoặc giới hạn bất kỳ việc sử dụng nào không phải xin phép hoặc các quyền phát sinh từ các điều khoản giới hạn hay loại trừ được quy định liên quan tới bảo hộ quyền tác giả theo luật quyền tác giả hoặc các luật áp dụng khác. |Text has language=

|Has retranslated text=2. Fair Uses.
Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.}}
License section tag(s): Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations

Section Text {{#if:|()|}}

2. Sử Dụng Tác Phẩm Không Phải Xin Phép.
Không có điều khoản nào trong Giấy Phép này nhằm mục đích làm giảm, hạn chế hoặc giới hạn bất kỳ việc sử dụng nào không phải xin phép hoặc các quyền phát sinh từ các điều khoản giới hạn hay loại trừ được quy định liên quan tới bảo hộ quyền tác giả theo luật quyền tác giả hoặc các luật áp dụng khác.
{{#if: 2. Fair Uses.
Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.|

Re-translated text

2. Fair Uses.
Nothing in this License is intended to reduce, limit, or restrict any uses free from copyright or rights arising from limitations or exceptions that are provided for in connection with the copyright protection under copyright law or other applicable laws.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Fair Dealing/Fair Use/Exceptions/Limitations}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Cấp Phép.
Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây:

a. Sao Chép Tác Phẩm, đưa Tác Phẩm vào một hoặc nhiều Tuyển Chọn, và Sao Chép Tác Phẩm có trong các Tuyển Chọn đó; |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Cấp Phép.
Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây:

a. Sao Chép Tác Phẩm, đưa Tác Phẩm vào một hoặc nhiều Tuyển Chọn, và Sao Chép Tác Phẩm có trong các Tuyển Chọn đó;

{{#if: 3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;|

Re-translated text

3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

a. to Reproduce the Work, to incorporate the Work into one or more Collections, and to Reproduce the Work as incorporated in the Collections;
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, License Grant, Reproduce, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Cấp Phép.
Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây:

b. Làm và Sao Chép các Tác Phẩm Phái Sinh với điều kiện là bất kỳ Tác Phẩm Phái Sinh nào như vậy, bao gồm bất kỳ bản dịch nào dưới bất kỳ dạng nào, phải thực hiện các bước hợp lý để ghi rõ, phân biệt rõ hoặc xác nhận bằng cách khác những thay đổi so với Tác Phẩm gốc. Ví dụ, một bản dịch cần được ghi “Tác Phẩm gốc đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt", hoặc bản cải biên cần chỉ rõ "Tác Phẩm gốc đã được cải biên"; |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

b. to create and Reproduce Derivative Works provided that any such Derivative Work, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Vietnamese," or a modification could indicate "The original work has been modified"}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce

Section Text {{#if:|()|}}

3. Cấp Phép.
Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây:

b. Làm và Sao Chép các Tác Phẩm Phái Sinh với điều kiện là bất kỳ Tác Phẩm Phái Sinh nào như vậy, bao gồm bất kỳ bản dịch nào dưới bất kỳ dạng nào, phải thực hiện các bước hợp lý để ghi rõ, phân biệt rõ hoặc xác nhận bằng cách khác những thay đổi so với Tác Phẩm gốc. Ví dụ, một bản dịch cần được ghi “Tác Phẩm gốc đã được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt", hoặc bản cải biên cần chỉ rõ "Tác Phẩm gốc đã được cải biên";

{{#if: 3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

b. to create and Reproduce Derivative Works provided that any such Derivative Work, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Vietnamese," or a modification could indicate "The original work has been modified"|

Re-translated text

3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

b. to create and Reproduce Derivative Works provided that any such Derivative Work, including any translation in any medium, takes reasonable steps to clearly label, demarcate or otherwise identify that changes were made to the original Work. For example, a translation could be marked "The original work was translated from English to Vietnamese," or a modification could indicate "The original work has been modified"
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, License Grant, Reproduce}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Cấp Phép.
Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây:

c. Phân Phối, Biểu Diễn Trước Công Chúng và Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm, bao gồm cả Tác Phẩm được đưa vào Tuyển Chọn; và, |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

c. to Distribute, Publicly Perform and Publicly Transmit the Work including as incorporated in Collections; and,}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work

Section Text {{#if:|()|}}

3. Cấp Phép.
Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây:

c. Phân Phối, Biểu Diễn Trước Công Chúng và Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm, bao gồm cả Tác Phẩm được đưa vào Tuyển Chọn; và,

{{#if: 3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

c. to Distribute, Publicly Perform and Publicly Transmit the Work including as incorporated in Collections; and,|

Re-translated text

3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

c. to Distribute, Publicly Perform and Publicly Transmit the Work including as incorporated in Collections; and,
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Cấp Phép.
Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây:

d. Phân Phối, Biểu Diễn Trước Công Chúng, và Truyền Đạt Đến Công Chúng các Tác Phẩm Phái Sinh. |Text has language= |Has retranslated text=3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

d. to Distribute, Publicly Perform, and Publicly Transmit Derivative Works.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform

Section Text {{#if:|()|}}

3. Cấp Phép.
Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và các điều kiện theo Giấy Phép này, Bên Cấp Phép bằng văn bản này cấp cho Bạn giấy phép có giá trị trên toàn cầu, miễn phí, không độc quyền và vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả) để thực hiện các quyền đối với Tác Phẩm như được quy định cụ thể dưới đây:

d. Phân Phối, Biểu Diễn Trước Công Chúng, và Truyền Đạt Đến Công Chúng các Tác Phẩm Phái Sinh.

{{#if: 3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

d. to Distribute, Publicly Perform, and Publicly Transmit Derivative Works.|

Re-translated text

3. License Grant.
Subject to the terms and conditions of this License, Licensor hereby grants You a worldwide, royalty-free, non-exclusive,perpetual (for the duration of the applicable copyright) license to exercise the rights in the Work as stated below:

d. to Distribute, Publicly Perform, and Publicly Transmit Derivative Works.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, License Grant, Publicly Perform}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Cấp Phép.
Các quyền nói trên có thể được thực hiện dưới mọi hình thức hay phương tiện hiện có hoặc sẽ có trong tương lai. Các quyền nói trên còn bao gồm quyền thực hiện những sửa đổi cần thiết về kỹ thuật nhằm thực hiện các quyền đó dưới các hình thức hay phương tiện khác. |Text has language=

|Has retranslated text=3. License Grant.
The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.}}
License section tag(s): License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

3. Cấp Phép.
Các quyền nói trên có thể được thực hiện dưới mọi hình thức hay phương tiện hiện có hoặc sẽ có trong tương lai. Các quyền nói trên còn bao gồm quyền thực hiện những sửa đổi cần thiết về kỹ thuật nhằm thực hiện các quyền đó dưới các hình thức hay phương tiện khác.
{{#if: 3. License Grant.
The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.|

Re-translated text

3. License Grant.
The above rights may be exercised in all media and formats whether now known or hereafter devised. The above rights include the right to make such modifications as are technically necessary to exercise the rights in other media and formats. All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Grant, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Grant |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=3. Cấp Phép.
Tất cả các quyền không được Bên Cấp Phép nêu rõ trong Giấy Phép này đều được bảo lưu, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền quy định tại Mục 4(e). |Text has language=

|Has retranslated text=3. License Grant.
All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.}}
License section tag(s): License Grant

Section Text {{#if:|()|}}

3. Cấp Phép.
Tất cả các quyền không được Bên Cấp Phép nêu rõ trong Giấy Phép này đều được bảo lưu, bao gồm, nhưng không giới hạn, các quyền quy định tại Mục 4(e).
{{#if: 3. License Grant.
All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.|

Re-translated text

3. License Grant.
All rights not expressly granted by Licensor are hereby reserved.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Grant}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Grant}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Reproduce, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm theo đúng các điều khoản của Giấy Phép này.

Mục 4(a) này áp dụng với Tác Phẩm được đưa vào Tuyển Chọn, nhưng không đòi hỏi Tuyển Chọn, trừ Tác Phẩm đó, chịu sự điều chỉnh của các điều khoản thuộc mục này của Giấy Phép này. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work only under the terms of this License.

This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Reproduce, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm theo đúng các điều khoản của Giấy Phép này.

Mục 4(a) này áp dụng với Tác Phẩm được đưa vào Tuyển Chọn, nhưng không đòi hỏi Tuyển Chọn, trừ Tác Phẩm đó, chịu sự điều chỉnh của các điều khoản thuộc mục này của Giấy Phép này.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work only under the terms of this License.

This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work only under the terms of this License.

This Section 4(a) applies to the Work as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Work itself to be made subject to the terms of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Reproduce, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Reproduce, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Bạn phải kèm theo một bản sao, hoặc ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), của Giấy Phép này vào tất cả các bản sao của Tác Phẩm mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.}}
License section tag(s): Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Bạn phải kèm theo một bản sao, hoặc ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), của Giấy Phép này vào tất cả các bản sao của Tác Phẩm mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Bạn không được phép đề nghị hay áp đặt bất kỳ điều khoản nào đối với Tác Phẩm làm hạn chế các điều khoản của Giấy Phép này hoặc hạn chế khả năng thực hiện các quyền theo Giấy Phép này của những người tiếp nhận Tác Phẩm.

Bạn phải giữ nguyên mọi thông tin đề cập đến Giấy Phép này và đề cập đến việc từ chối bảo đảm đối với từng bản sao của Tác Phẩm mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License.

You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Bạn không được phép đề nghị hay áp đặt bất kỳ điều khoản nào đối với Tác Phẩm làm hạn chế các điều khoản của Giấy Phép này hoặc hạn chế khả năng thực hiện các quyền theo Giấy Phép này của những người tiếp nhận Tác Phẩm.

Bạn phải giữ nguyên mọi thông tin đề cập đến Giấy Phép này và đề cập đến việc từ chối bảo đảm đối với từng bản sao của Tác Phẩm mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License.

You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not offer or impose any terms on the Work that restrict the terms of this License or the ability of the recipient of the Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License.

You must keep intact all notices that refer to this License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Modification of agreement, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Bạn không được cấp giấy phép thứ cấp đối với Tác Phẩm. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not sublicense the Work.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Bạn không được cấp giấy phép thứ cấp đối với Tác Phẩm.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not sublicense the Work.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. You may not sublicense the Work.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Restrictions, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Khi Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm, Bạn không được áp đặt bất kỳ biện pháp kỹ thuật hữu hiệu nào đối với Tác Phẩm làm hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép này của người tiếp nhận Tác Phẩm từ Bạn. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. When You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Khi Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm, Bạn không được áp đặt bất kỳ biện pháp kỹ thuật hữu hiệu nào đối với Tác Phẩm làm hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép này của người tiếp nhận Tác Phẩm từ Bạn.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. When You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. When You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work, You may not impose any effective technological measures on the Work that restrict the ability of a recipient of the Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Nếu Bạn làm một Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh, ngay khi có thông báo từ Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan và/hoặc Bên Cấp Phép, Bạn phải xóa bỏ khỏi Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh đó, trong phạm vi có thể thực hiện được, bất kỳ dẫn chiếu nào được quy định tại Mục 4(d), như được yêu cầu. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. If You create an Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference as required by Section 4(d), as requested.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

a. Nếu Bạn làm một Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh, ngay khi có thông báo từ Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan và/hoặc Bên Cấp Phép, Bạn phải xóa bỏ khỏi Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh đó, trong phạm vi có thể thực hiện được, bất kỳ dẫn chiếu nào được quy định tại Mục 4(d), như được yêu cầu.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. If You create an Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference as required by Section 4(d), as requested.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

a. If You create an Derivative Work, upon notice from any Licensor You must, to the extent practicable, remove from the Derivative Work any reference as required by Section 4(d), as requested.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng một Tác Phẩm Phái Sinh theo: (i) các điều khoản của Giấy Phép này; (ii) một phiên bản sau của Giấy Phép này có cùng Các Yếu Tố Cấp Phép; (iii) hoặc giấy phép Creative Commons chưa được điều chỉnh theo luật quốc gia (unported) hoặc một giấy phép Creative Commons của quốc gia khác (hoặc giấy phép đó hoặc một phiên bản sau của giấy phép đó) có cùng Các Yếu Tố Cấp Phép như Giấy Phép này (ví dụ như Ghi Nhận Đóng Góp – Phi Thương Mại – Chia Sẻ Với Điều Kiện Như Nhau, Phiên bản 3.0 Hàn Quốc) (“Giấy Phép Áp Dụng”).

Mục 4(b) này áp dụng với Tác Phẩm Phái Sinh được đưa vào Tuyển Chọn, nhưng không đòi hỏi Tuyển Chọn ngoại trừ Tác Phẩm Phái Sinh đó chịu sự điều chỉnh của các điều khoản thuộc mục này của Giấy Phép Áp Dụng này. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online a Derivative Work only under (i) the terms of this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements; (iii) the (Unported) Creative Commons license or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements (e.g. an Attribution-Noncommercial-ShareAlike License 3.0 (US)) (“Applicable License”).

This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Bạn chỉ có thể Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng một Tác Phẩm Phái Sinh theo: (i) các điều khoản của Giấy Phép này; (ii) một phiên bản sau của Giấy Phép này có cùng Các Yếu Tố Cấp Phép; (iii) hoặc giấy phép Creative Commons chưa được điều chỉnh theo luật quốc gia (unported) hoặc một giấy phép Creative Commons của quốc gia khác (hoặc giấy phép đó hoặc một phiên bản sau của giấy phép đó) có cùng Các Yếu Tố Cấp Phép như Giấy Phép này (ví dụ như Ghi Nhận Đóng Góp – Phi Thương Mại – Chia Sẻ Với Điều Kiện Như Nhau, Phiên bản 3.0 Hàn Quốc) (“Giấy Phép Áp Dụng”).

Mục 4(b) này áp dụng với Tác Phẩm Phái Sinh được đưa vào Tuyển Chọn, nhưng không đòi hỏi Tuyển Chọn ngoại trừ Tác Phẩm Phái Sinh đó chịu sự điều chỉnh của các điều khoản thuộc mục này của Giấy Phép Áp Dụng này.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online a Derivative Work only under (i) the terms of this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements; (iii) the (Unported) Creative Commons license or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements (e.g. an Attribution-Noncommercial-ShareAlike License 3.0 (US)) (“Applicable License”).

This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may distribute, publicly display, publicly perform, or make available online a Derivative Work only under (i) the terms of this License; (ii) a later version of this License with the same License Elements; (iii) the (Unported) Creative Commons license or a Creative Commons jurisdiction license with the same License Elements (e.g. an Attribution-Noncommercial-ShareAlike License 3.0 (US)) (“Applicable License”).

This Section 4(b) applies to the Adaptation as incorporated in a Collection, but this does not require the Collection apart from the Adaptation itself to be made subject to the terms of the Applicable License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, ShareAlike (SA)/Compatible License}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Bạn phải kèm theo một bản sao, hoặc ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), của Giấy Phép Áp Dụng này vào tất cả các bản sao của mỗi Tác Phẩm Phái Sinh mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You must include a copy of, or the URI, for Applicable License with every copy of each Derivative Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Bạn phải kèm theo một bản sao, hoặc ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), của Giấy Phép Áp Dụng này vào tất cả các bản sao của mỗi Tác Phẩm Phái Sinh mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You must include a copy of, or the URI, for Applicable License with every copy of each Derivative Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You must include a copy of, or the URI, for Applicable License with every copy of each Derivative Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Distribute, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Bạn không được phép đề nghị hay áp đặt bất kỳ điều khoản nào đối với Tác Phẩm Phái Sinh làm hạn chế các điều khoản của Giấy Phép Áp Dụng này hoặc hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép Áp Dụng này của những người tiếp nhận Tác Phẩm Phái Sinh.

Bạn phải giữ nguyên mọi thông tin đề cập đến Giấy Phép Áp Dụng này hoặc đề cập đến việc từ chối bảo đảm đối với từng bản sao của Tác Phẩm có trong Tác Phẩm Phái Sinh mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may not offer or impose any terms on the Derivative Work that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of the Derivative Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License.

You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Derivative Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Bạn không được phép đề nghị hay áp đặt bất kỳ điều khoản nào đối với Tác Phẩm Phái Sinh làm hạn chế các điều khoản của Giấy Phép Áp Dụng này hoặc hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép Áp Dụng này của những người tiếp nhận Tác Phẩm Phái Sinh.

Bạn phải giữ nguyên mọi thông tin đề cập đến Giấy Phép Áp Dụng này hoặc đề cập đến việc từ chối bảo đảm đối với từng bản sao của Tác Phẩm có trong Tác Phẩm Phái Sinh mà Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may not offer or impose any terms on the Derivative Work that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of the Derivative Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License.

You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Derivative Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. You may not offer or impose any terms on the Derivative Work that restrict the terms of the Applicable License or the ability of the recipient of the Derivative Work to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License.

You must keep intact all notices that refer to the Applicable License and to the disclaimer of warranties with every copy of the Work as included in the Derivative Work You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Modification of agreement, Publicly Perform, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Khi Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm Phái Sinh, Bạn không được áp đặt bất kỳ biện pháp kỹ thuật hữu hiệu nào đối với Tác Phẩm Phái Sinh làm hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép này của người tiếp nhận Tác Phẩm Phái Sinh từ Bạn. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. When You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Derivative Work, You may not impose any effective technological measures on the Derivative Work that restrict the ability of a recipient of the Derivative Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

b. Khi Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm Phái Sinh, Bạn không được áp đặt bất kỳ biện pháp kỹ thuật hữu hiệu nào đối với Tác Phẩm Phái Sinh làm hạn chế khả năng thực hiện các quyền được cấp theo Giấy Phép này của người tiếp nhận Tác Phẩm Phái Sinh từ Bạn.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. When You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Derivative Work, You may not impose any effective technological measures on the Derivative Work that restrict the ability of a recipient of the Derivative Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

b. When You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Derivative Work, You may not impose any effective technological measures on the Derivative Work that restrict the ability of a recipient of the Derivative Work from You to exercise the rights granted to that recipient under the terms of the Applicable License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Technology Protection Measure/TPM/DRM/Digital rights management}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Non-commercial (NC), Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

c. Bạn không được thực hiện bất kỳ quyền nào đã được cấp cho Bạn tại Mục 3 nêu trên theo bất kỳ cách thức nào, với mục đích chính là dự tính hoặc hướng tới việc tạo lợi thế thương mại hoặc nhận tiền thù lao cho cá nhân. Việc trao đổi Tác Phẩm với các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả khác bằng các hình thức chia sẻ tệp tin dưới dạng (kỹ thuật) số hoặc bằng cách khác sẽ không bị coi là có mục đích chính là dự tính hoặc hướng tới tạo lợi thế thương mại hoặc nhận tiền thù lao cho cá nhân, với điều kiện không có việc thanh toán bất kỳ khoản tiền thù lao nào liên quan đến việc trao đổi các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in con-nection with the exchange of copyrighted works.}}
License section tag(s): Non-commercial (NC), Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

c. Bạn không được thực hiện bất kỳ quyền nào đã được cấp cho Bạn tại Mục 3 nêu trên theo bất kỳ cách thức nào, với mục đích chính là dự tính hoặc hướng tới việc tạo lợi thế thương mại hoặc nhận tiền thù lao cho cá nhân. Việc trao đổi Tác Phẩm với các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả khác bằng các hình thức chia sẻ tệp tin dưới dạng (kỹ thuật) số hoặc bằng cách khác sẽ không bị coi là có mục đích chính là dự tính hoặc hướng tới tạo lợi thế thương mại hoặc nhận tiền thù lao cho cá nhân, với điều kiện không có việc thanh toán bất kỳ khoản tiền thù lao nào liên quan đến việc trao đổi các tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in con-nection with the exchange of copyrighted works.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

c. You may not exercise any of the rights granted to You in Section 3 above in any manner that is primarily intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation. The exchange of the Work for other copyrighted works by means of digital file-sharing or otherwise shall not be considered to be intended for or directed toward commercial advantage or private monetary compensation, provided there is no payment of any monetary compensation in con-nection with the exchange of copyrighted works.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Non-commercial (NC), Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

d. Trong trường hợp Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm hoặc bất kỳ Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh nào, trừ khi có yêu cầu như được đề cập tại Mục 4(a) nêu trên, Bạn phải giữ nguyên tất cả các thông tin về quyền tác giả đối với Tác Phẩm và chỉ ra, dưới hình thức hoặc phương tiện thích hợp mà Bạn đang sử dụng: (i) tên của Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan nếu được cung cấp (hay bút danh, nếu có), và/hoặc tên của một bên hoặc Các Bên Có Đóng Góp nếu Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan và/hoặc Bên Cấp Phép chỉ rõ đến một bên hoặc các bên khác (như đơn vị tài trợ, nhà xuất bản, tạp chí) cho mục đích ghi nhận đóng góp ("Các Bên Có Đóng Góp") trong phần thông tin về quyền tác giả của Bên Cấp Phép, trong các điều khoản về dịch vụ hoặc dưới các hình thức hợp lý khác; (ii) nhan đề của Tác Phẩm, nếu được cung cấp; (iii) trong phạm vi có thể thực hiện một cách hợp lý, ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), nếu có, mà Bên Cấp Phép xác định có liên quan đến Tác Phẩm, trừ khi ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI) đó không đề cập tới thông tin về quyền tác giả hoặc thông tin cho phép sử dụng đối với Tác Phẩm; và (iv), phù hợp với Mục 3(b), trong trường hợp là Tác Phẩm Phái Sinh, là thông tin nhận biết việc sử dụng Tác Phẩm trong Tác Phẩm Phái Sinh (Ví dụ, "bản tiếng Việt được Tác Giả dịch từ Tác Phẩm" hoặc "Kịch bản phim được Tác Giả chuyển thể dựa trên Tác Phẩm gốc"). Việc dẫn chiếu thông tin theo yêu cầu nêu ở Mục 4(d) này có thể được thực hiện bởi bất kỳ cách thức hợp lý nào; tuy nhiên với điều kiện là, trong trường hợp Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh, các dẫn chiếu tối thiểu sẽ được thể hiện, nếu một dẫn chiếu cho tất cả các tác giả có đóng góp cho Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh được thể hiện, thì dẫn chiếu đó sẽ là một phần của các dẫn chiếu tối thiểu và được thể hiện theo cách thức ít nhất cũng phải nổi bật như các dẫn chiếu cho các tác giả có đóng góp khác. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. If You Distribute, or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work or any Derivative Work, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Author/Related Rights Holder (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Author/ Related Rights Holder and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Section 3(b), in the case of a Derivative Work, a reference identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "Vietnamese translation of the Work by Author," or "Screenplay based on original Work by Author").

The reference required by this Section 4 (b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work, at a minimum such reference will appear, if a reference for all contributing authors of the Derivative Work appears, then as part of these references and in a manner at least as prominent as the references for the other contributing authors.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

d. Trong trường hợp Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm hoặc bất kỳ Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh nào, trừ khi có yêu cầu như được đề cập tại Mục 4(a) nêu trên, Bạn phải giữ nguyên tất cả các thông tin về quyền tác giả đối với Tác Phẩm và chỉ ra, dưới hình thức hoặc phương tiện thích hợp mà Bạn đang sử dụng: (i) tên của Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan nếu được cung cấp (hay bút danh, nếu có), và/hoặc tên của một bên hoặc Các Bên Có Đóng Góp nếu Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan và/hoặc Bên Cấp Phép chỉ rõ đến một bên hoặc các bên khác (như đơn vị tài trợ, nhà xuất bản, tạp chí) cho mục đích ghi nhận đóng góp ("Các Bên Có Đóng Góp") trong phần thông tin về quyền tác giả của Bên Cấp Phép, trong các điều khoản về dịch vụ hoặc dưới các hình thức hợp lý khác; (ii) nhan đề của Tác Phẩm, nếu được cung cấp; (iii) trong phạm vi có thể thực hiện một cách hợp lý, ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI), nếu có, mà Bên Cấp Phép xác định có liên quan đến Tác Phẩm, trừ khi ký hiệu nhận biết nguồn đồng dạng (URI) đó không đề cập tới thông tin về quyền tác giả hoặc thông tin cho phép sử dụng đối với Tác Phẩm; và (iv), phù hợp với Mục 3(b), trong trường hợp là Tác Phẩm Phái Sinh, là thông tin nhận biết việc sử dụng Tác Phẩm trong Tác Phẩm Phái Sinh (Ví dụ, "bản tiếng Việt được Tác Giả dịch từ Tác Phẩm" hoặc "Kịch bản phim được Tác Giả chuyển thể dựa trên Tác Phẩm gốc"). Việc dẫn chiếu thông tin theo yêu cầu nêu ở Mục 4(d) này có thể được thực hiện bởi bất kỳ cách thức hợp lý nào; tuy nhiên với điều kiện là, trong trường hợp Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh, các dẫn chiếu tối thiểu sẽ được thể hiện, nếu một dẫn chiếu cho tất cả các tác giả có đóng góp cho Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh được thể hiện, thì dẫn chiếu đó sẽ là một phần của các dẫn chiếu tối thiểu và được thể hiện theo cách thức ít nhất cũng phải nổi bật như các dẫn chiếu cho các tác giả có đóng góp khác.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. If You Distribute, or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work or any Derivative Work, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Author/Related Rights Holder (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Author/ Related Rights Holder and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Section 3(b), in the case of a Derivative Work, a reference identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "Vietnamese translation of the Work by Author," or "Screenplay based on original Work by Author").

The reference required by this Section 4 (b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work, at a minimum such reference will appear, if a reference for all contributing authors of the Derivative Work appears, then as part of these references and in a manner at least as prominent as the references for the other contributing authors.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. If You Distribute, or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work or any Derivative Work, You must, unless a request has been made pursuant to Section 4(a), keep intact all copyright notices for the Work and provide, reasonable to the medium or means You are utilizing: (i) the name of the Author/Related Rights Holder (or pseudonym, if applicable) if supplied, and/or if the Author/ Related Rights Holder and/or Licensor designate another party or parties (e.g., a sponsor institute, publishing entity, journal) for attribution ("Attribution Parties") in Licensor's copyright notice, terms of service or by other reasonable means, the name of such party or parties; (ii) the title of the Work if supplied; (iii) to the extent reasonably practicable, the URI, if any, that Licensor specifies to be associated with the Work, unless such URI does not refer to the copyright notice or licensing information for the Work; and (iv) , consistent with Section 3(b), in the case of a Derivative Work, a reference identifying the use of the Work in the Derivative Work (e.g., "Vietnamese translation of the Work by Author," or "Screenplay based on original Work by Author").

The reference required by this Section 4 (b) may be implemented in any reasonable manner; provided, however, that in the case of a Derivative Work, at a minimum such reference will appear, if a reference for all contributing authors of the Derivative Work appears, then as part of these references and in a manner at least as prominent as the references for the other contributing authors.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Attribution (BY)/Proper Citation, Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Restrictions, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

d. Để rõ ràng hơn, Bạn chỉ có thể sử dụng dẫn chiếu như được yêu cầu ở mục này cho mục đích ghi nhận đóng góp theo cách nêu trên và, bằng việc thực hiện các quyền của Bạn theo Giấy Phép này, Bạn không được phép, dù gián tiếp hay trực tiếp, khẳng định hoặc ngầm ý rằng Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan, Bên Cấp Phép và/hoặc Các Bên Có Đóng Góp có bất kỳ mối liên hệ, tài trợ hoặc bảo đảm nào cho Bạn hoặc cho việc sử dụng của Bạn đối với Tác Phẩm, mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể, riêng rẽ của Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan, Bên Cấp Phép và/hoặc Các Bên Có Đóng Góp. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. For the avoidance of doubt, You may only use the reference required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Author/Related Rights Holder , Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Author/ Related Rights Holder, Licensor and/or Attribution Parties.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

d. Để rõ ràng hơn, Bạn chỉ có thể sử dụng dẫn chiếu như được yêu cầu ở mục này cho mục đích ghi nhận đóng góp theo cách nêu trên và, bằng việc thực hiện các quyền của Bạn theo Giấy Phép này, Bạn không được phép, dù gián tiếp hay trực tiếp, khẳng định hoặc ngầm ý rằng Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan, Bên Cấp Phép và/hoặc Các Bên Có Đóng Góp có bất kỳ mối liên hệ, tài trợ hoặc bảo đảm nào cho Bạn hoặc cho việc sử dụng của Bạn đối với Tác Phẩm, mà không có sự cho phép bằng văn bản cụ thể, riêng rẽ của Tác Giả/Chủ Sở Hữu Quyền Liên Quan, Bên Cấp Phép và/hoặc Các Bên Có Đóng Góp.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. For the avoidance of doubt, You may only use the reference required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Author/Related Rights Holder , Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Author/ Related Rights Holder, Licensor and/or Attribution Parties.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

d. For the avoidance of doubt, You may only use the reference required by this Section for the purpose of attribution in the manner set out above and, by exercising Your rights under this License, You may not implicitly or explicitly assert or imply any connection with, sponsorship or endorsement by the Author/Related Rights Holder , Licensor and/or Attribution Parties, as appropriate, of You or Your use of the Work, without the separate, express prior written permission of the Author/ Related Rights Holder, Licensor and/or Attribution Parties.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Collection/Collective Work, Endorsement/Sponsorship, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

e. Để rõ ràng hơn, Bên Cấp Phép bảo lưu quyền thu phí bản quyền từ việc Bạn thực hiện bất kỳ quyền nào được cấp cho Bạn theo Giấy Phép này cho mục đích hoặc để sử dụng khác với tính chất phi thương mại như đã được cho phép tại Mục 4(c), dù là với tư cách cá nhân hay thông qua một hiệp hội thu phí điều hành hệ thống cấp phép tự nguyện trong trường hợp Bên Cấp Phép là thành viên. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

e. The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.}}
License section tag(s): Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

e. Để rõ ràng hơn, Bên Cấp Phép bảo lưu quyền thu phí bản quyền từ việc Bạn thực hiện bất kỳ quyền nào được cấp cho Bạn theo Giấy Phép này cho mục đích hoặc để sử dụng khác với tính chất phi thương mại như đã được cho phép tại Mục 4(c), dù là với tư cách cá nhân hay thông qua một hiệp hội thu phí điều hành hệ thống cấp phép tự nguyện trong trường hợp Bên Cấp Phép là thành viên.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

e. The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

e. The Licensor waives the right to collect royalties, whether individually or, in the event that the Licensor is a member of a collecting society that administers voluntary licensing schemes, via that society, from any exercise by You of the rights granted under this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensing Schemes/Collecting societies, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights/Author's rights, Restrictions |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

f. Theo Giấy Phép này, quyền nhân thân được giữ nguyên không thay đổi trong phạm vi chúng được công nhận và không thể bị khước từ theo luật áp dụng. |Text has language= |Has retranslated text=4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

f. The Moral Rights under this license remain unaffected to the extent they are recognized and not waivable by applicable law.}}
License section tag(s): Moral Rights/Author's rights, Restrictions

Section Text {{#if:|()|}}

4. Các Hạn Chế.
Quyền được trao tại Mục 3 nêu trên phụ thuộc vào và bị giới hạn bởi các hạn chế sau đây:

f. Theo Giấy Phép này, quyền nhân thân được giữ nguyên không thay đổi trong phạm vi chúng được công nhận và không thể bị khước từ theo luật áp dụng.

{{#if: 4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

f. The Moral Rights under this license remain unaffected to the extent they are recognized and not waivable by applicable law.|

Re-translated text

4. Restrictions.
The license granted in Section 3 above is expressly made subject to and limited by the following restrictions:

f. The Moral Rights under this license remain unaffected to the extent they are recognized and not waivable by applicable law.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights/Author's rights, Restrictions}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Representations/Warranties/Disclaimers |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=5. Tuyên Bố, Bảo Đảm và Từ Chối

THEO GIẤY PHÉP NÀY, BÊN CẤP PHÉP KHẲNG ĐỊNH RẰNG HỌ CUNG CẤP TÁC PHẨM NHƯ NÓ VỐN CÓ VÀ TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT ÁP DỤNG YÊU CẦU, KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÁC PHẨM, DÙ LÀ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH HAY DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ HÀNH VI KHÔNG VI PHẠM, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI TIỀM TÀNG HOẶC CÁC LỖI KHÁC, BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI DÙ LÀ LỖI CÓ THỂ PHÁT HIỆN HAY KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN. |Text has language= |Has retranslated text=5. Representations, Warranties and Disclaimer

LICENSOR HEREBY CONFIRMS THAT LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE.}}
License section tag(s): Representations/Warranties/Disclaimers

Section Text {{#if:|()|}}

5. Tuyên Bố, Bảo Đảm và Từ Chối
THEO GIẤY PHÉP NÀY, BÊN CẤP PHÉP KHẲNG ĐỊNH RẰNG HỌ CUNG CẤP TÁC PHẨM NHƯ NÓ VỐN CÓ VÀ TRỪ TRƯỜNG HỢP LUẬT ÁP DỤNG YÊU CẦU, KHÔNG CÓ BẤT KỲ TUYÊN BỐ HAY BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TÁC PHẨM, DÙ LÀ BẢO ĐẢM RÕ RÀNG HOẶC NGẦM ĐỊNH, DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH HAY DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU, VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, VỀ SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, VỀ HÀNH VI KHÔNG VI PHẠM, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI TIỀM TÀNG HOẶC CÁC LỖI KHÁC, BẢO ĐẢM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, HOẶC BẢO ĐẢM KHÔNG CÓ LỖI DÙ LÀ LỖI CÓ THỂ PHÁT HIỆN HAY KHÔNG THỂ PHÁT HIỆN.

{{#if: 5. Representations, Warranties and Disclaimer

LICENSOR HEREBY CONFIRMS THAT LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE.|

Re-translated text

5. Representations, Warranties and Disclaimer
LICENSOR HEREBY CONFIRMS THAT LICENSOR OFFERS THE WORK AS-IS AND EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND CONCERNING THE WORK, EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF TITLE, MERCHANTIBILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, OR THE ABSENCE OF LATENT OR OTHER DEFECTS, ACCURACY, OR THE PRESENCE OF ABSENCE OF ERRORS, WHETHER OR NOT DISCOVERABLE.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Representations/Warranties/Disclaimers}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Damages/Remedies, Liability/Consumer law |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=6. Giới Hạn Trách Nhiệm

TRỪ KHI LUẬT ÁP DỤNG CÓ YÊU CẦU KHÁC, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BÊN CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN THEO BẤT KỲ HỆ THỐNG PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, BỒI THƯỜNG DO GÂY THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM GƯƠNG PHÁT SINH TỪ GIẤY PHÉP NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ CÓ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. |Text has language= |Has retranslated text=6. Limitation on Liability.

EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.}}
License section tag(s): Damages/Remedies, Liability/Consumer law

Section Text {{#if:|()|}}

6. Giới Hạn Trách Nhiệm
TRỪ KHI LUẬT ÁP DỤNG CÓ YÊU CẦU KHÁC, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BÊN CẤP PHÉP SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẠN THEO BẤT KỲ HỆ THỐNG PHÁP LÝ NÀO ĐỐI VỚI BẤT KỲ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI THỰC TẾ, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG, BỒI THƯỜNG DO GÂY THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI MANG TÍNH TRỪNG PHẠT HOẶC LÀM GƯƠNG PHÁT SINH TỪ GIẤY PHÉP NÀY HOẶC TỪ VIỆC SỬ DỤNG TÁC PHẨM, KỂ CẢ TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN CẤP PHÉP ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO TRƯỚC VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ CÓ CÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

{{#if: 6. Limitation on Liability.

EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.|

Re-translated text

6. Limitation on Liability.
EXCEPT TO THE EXTENT REQUIRED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT WILL LICENSOR BE LIABLE TO YOU ON ANY LEGAL THEORY FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF THIS LICENSE OR THE USE OF THE WORK, EVEN IF LICENSOR HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Damages/Remedies, Liability/Consumer law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Termination |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=7. Chấm Dứt

a. Giấy Phép này và các quyền được trao theo Giấy Phép này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực khi Bạn có bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản của Giấy Phép này. Tuy nhiên, các giấy phép của các cá nhân hoặc các tổ chức đã nhận Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh từ Bạn theo Giấy Phép này sẽ không bị chấm dứt hiệu lực với điều kiện các cá nhân hoặc các tổ chức đó vẫn tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quyền sử dụng đó. Các Mục 1, 2, 5, 6, 7, và 8 vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Giấy Phép này chấm dứt.

b. Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện nêu trên, Giấy Phép này sẽ có hiệu lực vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với Tác Phẩm). Mặc dù vậy, Bên Cấp Phép bảo lưu quyền cung cấp Tác Phẩm theo các điều khoản của giấy phép khác hoặc ngừng phân phối Tác Phẩm tại bất kỳ thời điểm nào; tuy nhiên với điều kiện là bất kỳ lựa chọn nào như vậy không nhằm rút lại Giấy Phép này (hoặc bất cứ giấy phép nào khác đã được cấp, hoặc đang được yêu cầu cấp theo các điều khoản của Giấy Phép này), và Giấy Phép này vẫn tiếp tục duy trì và có đầy đủ hiệu lực trừ khi bị chấm dứt như nói ở trên. |Text has language= |Has retranslated text=7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or organizations who have received Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or organizations remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.}}
License section tag(s): Termination

Section Text {{#if:|()|}}

7. Chấm Dứt

a. Giấy Phép này và các quyền được trao theo Giấy Phép này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực khi Bạn có bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản của Giấy Phép này. Tuy nhiên, các giấy phép của các cá nhân hoặc các tổ chức đã nhận Tuyển Chọn hoặc Tác Phẩm Phái Sinh từ Bạn theo Giấy Phép này sẽ không bị chấm dứt hiệu lực với điều kiện các cá nhân hoặc các tổ chức đó vẫn tiếp tục tuân thủ đầy đủ các quyền sử dụng đó. Các Mục 1, 2, 5, 6, 7, và 8 vẫn tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi Giấy Phép này chấm dứt.

b. Chịu sự điều chỉnh của các điều khoản và điều kiện nêu trên, Giấy Phép này sẽ có hiệu lực vô thời hạn (trong thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với Tác Phẩm). Mặc dù vậy, Bên Cấp Phép bảo lưu quyền cung cấp Tác Phẩm theo các điều khoản của giấy phép khác hoặc ngừng phân phối Tác Phẩm tại bất kỳ thời điểm nào; tuy nhiên với điều kiện là bất kỳ lựa chọn nào như vậy không nhằm rút lại Giấy Phép này (hoặc bất cứ giấy phép nào khác đã được cấp, hoặc đang được yêu cầu cấp theo các điều khoản của Giấy Phép này), và Giấy Phép này vẫn tiếp tục duy trì và có đầy đủ hiệu lực trừ khi bị chấm dứt như nói ở trên.

{{#if: 7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or organizations who have received Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or organizations remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.|

Re-translated text

7. Termination

a. This License and the rights granted hereunder will terminate automatically upon any breach by You of the terms of this License. Individuals or organizations who have received Derivative Works from You under this License, however, will not have their licenses terminated provided such individuals or organizations remain in full compliance with those licenses. Sections 1, 2, 5, 6, 7, and 8 will survive any termination of this License.

b. Subject to the above terms and conditions, the license granted here is perpetual (for the duration of the applicable copyright in the Work). Notwithstanding the above, Licensor reserves the right to release the Work under different license terms or to stop distributing the Work at any time; provided, however that any such election will not serve to withdraw this License (or any other license that has been, or is required to be, granted under the terms of this License), and this License will continue in full force and effect unless terminated as stated above.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Termination}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Các Điều Khoản Khác

a. Mỗi lần Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm hoặc Tuyển Chọn, Bên Cấp Phép cung cấp cho người tiếp nhận một giấy phép sử dụng Tác Phẩm với cùng các điều khoản và điều kiện được cấp cho Bạn theo Giấy Phép này. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

a. Each time You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work

Section Text {{#if:|()|}}

8. Các Điều Khoản Khác
a. Mỗi lần Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm hoặc Tuyển Chọn, Bên Cấp Phép cung cấp cho người tiếp nhận một giấy phép sử dụng Tác Phẩm với cùng các điều khoản và điều kiện được cấp cho Bạn theo Giấy Phép này.

{{#if: 8. Miscellaneous

a. Each time You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
a. Each time You Distribute or Publicly Perform or Publicly Transmit the Work, the Licensor offers to the recipient a license to the Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing, Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Các Điều Khoản Khác

b. Mỗi lần Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm Phái Sinh, Bên Cấp Phép cung cấp cho người tiếp nhận một giấy phép sử dụng Tác Phẩm với cùng các điều khoản và điều kiện được trao cho Bạn theo Giấy Phép này. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

b. Each time You Distribute or Publicly Perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing

Section Text {{#if:|()|}}

8. Các Điều Khoản Khác
b. Mỗi lần Bạn Phân Phối hoặc Biểu Diễn Trước Công Chúng hoặc Truyền Đạt Đến Công Chúng Tác Phẩm Phái Sinh, Bên Cấp Phép cung cấp cho người tiếp nhận một giấy phép sử dụng Tác Phẩm với cùng các điều khoản và điều kiện được trao cho Bạn theo Giấy Phép này.

{{#if: 8. Miscellaneous

b. Each time You Distribute or Publicly Perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
b. Each time You Distribute or Publicly Perform a Derivative Work, Licensor offers to the recipient a license to the original Work on the same terms and conditions as the license granted to You under this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work, Distribute, Publicly Perform, Sub-licensing}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Severability |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Các Điều Khoản Khác

c. Nếu có bất kỳ quy định nào của Giấy Phép này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi theo luật áp dụng, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Giấy Phép này, và nếu các bên không có hành động tiếp theo nào đối với Giấy Phép này, các điều khoản như vậy sẽ được sửa đổi ở mức tối thiểu cần thiết để điều khoản đó có hiệu lực và có khả năng thực thi. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.}}
License section tag(s): Severability

Section Text {{#if:|()|}}

8. Các Điều Khoản Khác
c. Nếu có bất kỳ quy định nào của Giấy Phép này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi theo luật áp dụng, nó sẽ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của các điều khoản còn lại của Giấy Phép này, và nếu các bên không có hành động tiếp theo nào đối với Giấy Phép này, các điều khoản như vậy sẽ được sửa đổi ở mức tối thiểu cần thiết để điều khoản đó có hiệu lực và có khả năng thực thi.

{{#if: 8. Miscellaneous

c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
c. If any provision of this License is invalid or unenforceable under applicable law, it shall not affect the validity or enforceability of the remainder of the terms of this License, and without further action by the parties to this agreement, such provision shall be reformed to the minimum extent necessary to make such provision valid and enforceable.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Severability}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Waiver |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Các Điều Khoản Khác

d. Không có điều khoản nào của Giấy Phép này được coi là bị từ bỏ và không vi phạm nào được chấp thuận trừ khi sự từ bỏ và chấp thuận như vậy được thể hiện bằng văn bản và được ký bởi bên có quyền từ bỏ hoặc chấp thuận như vậy. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.}}
License section tag(s): Waiver

Section Text {{#if:|()|}}

8. Các Điều Khoản Khác
d. Không có điều khoản nào của Giấy Phép này được coi là bị từ bỏ và không vi phạm nào được chấp thuận trừ khi sự từ bỏ và chấp thuận như vậy được thể hiện bằng văn bản và được ký bởi bên có quyền từ bỏ hoặc chấp thuận như vậy.

{{#if: 8. Miscellaneous

d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
d. No term or provision of this License shall be deemed waived and no breach consented to unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the party to be charged with such waiver or consent.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Waiver}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Modification of agreement |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Các Điều Khoản Khác

e. Giấy Phép này cấu thành một thỏa thuận cuối cùng và đầy đủ giữa các bên đối với Tác Phẩm theo Giấy Phép này. Không có thỏa thuận sơ bộ, thỏa thuận hoặc tuyên bố nào liên quan tới Tác Phẩm mà không được nêu ra trong Giấy Phép này. Bên Cấp Phép sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ các điều khoản bổ sung nào có thể có trong bất kỳ sự liên hệ nào từ phía Bạn. Giấy Phép này sẽ không thể bị sửa đổi nếu không có thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên Cấp Phép và Bạn. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.}}
License section tag(s): Modification of agreement

Section Text {{#if:|()|}}

8. Các Điều Khoản Khác
e. Giấy Phép này cấu thành một thỏa thuận cuối cùng và đầy đủ giữa các bên đối với Tác Phẩm theo Giấy Phép này. Không có thỏa thuận sơ bộ, thỏa thuận hoặc tuyên bố nào liên quan tới Tác Phẩm mà không được nêu ra trong Giấy Phép này. Bên Cấp Phép sẽ không bị ràng buộc bởi bất kỳ các điều khoản bổ sung nào có thể có trong bất kỳ sự liên hệ nào từ phía Bạn. Giấy Phép này sẽ không thể bị sửa đổi nếu không có thỏa thuận bằng văn bản giữa Bên Cấp Phép và Bạn.

{{#if: 8. Miscellaneous

e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
e. This License constitutes the entire agreement between the parties with respect to the Work licensed here. There are no understandings, agreements or representations with respect to the Work not specified here. Licensor shall not be bound by any additional provisions that may appear in any communication from You. This License may not be modified without the mutual written agreement of the Licensor and You.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Modification of agreement}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Private Law/Forum Selection |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=8. Các Điều Khoản Khác

f. Các quyền được cấp và các vấn đề được đề cập trong Giấy Phép này khi soạn thảo đã sử dụng các từ ngữ của Bộ Luật Dân Sự của Việt Nam năm 2005, Luật Sở Hữu Trí Tuệ của Việt Nam năm 2005 và các văn bản dưới luật liên quan gồm cả Nghị Định 100/2006/ND-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân Sự và Luật Sở Hữu Trí Tuệ liên quan tới quyền tác giả và quyền liên quan. |Text has language= |Has retranslated text=8. Miscellaneous

f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Civil Code of Vietnam of 2005, the Vietnam Intellectual Property Law of 2005 and the relevant under-law documents including Decree No. 100/2006/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Civil Code and the Intellectual Property Law regarding the copyright and the related rights of 2006.}}
License section tag(s): Private Law/Forum Selection

Section Text {{#if:|()|}}

8. Các Điều Khoản Khác
f. Các quyền được cấp và các vấn đề được đề cập trong Giấy Phép này khi soạn thảo đã sử dụng các từ ngữ của Bộ Luật Dân Sự của Việt Nam năm 2005, Luật Sở Hữu Trí Tuệ của Việt Nam năm 2005 và các văn bản dưới luật liên quan gồm cả Nghị Định 100/2006/ND-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân Sự và Luật Sở Hữu Trí Tuệ liên quan tới quyền tác giả và quyền liên quan.

{{#if: 8. Miscellaneous

f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Civil Code of Vietnam of 2005, the Vietnam Intellectual Property Law of 2005 and the relevant under-law documents including Decree No. 100/2006/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Civil Code and the Intellectual Property Law regarding the copyright and the related rights of 2006.|

Re-translated text

8. Miscellaneous
f. The rights granted under, and the subject matter referenced, in this License were drafted utilizing the terminology of the Civil Code of Vietnam of 2005, the Vietnam Intellectual Property Law of 2005 and the relevant under-law documents including Decree No. 100/2006/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Civil Code and the Intellectual Property Law regarding the copyright and the related rights of 2006.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Private Law/Forum Selection}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=Thông báo của Creative Commons

Creative Commons không phải là một bên của Giấy Phép này, và không có bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến Tác Phẩm. Creative Commons sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hay bất kỳ bên nào khác theo bất kỳ hệ thống pháp lý nào đối với bất kỳ bồi thường thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, bồi thường do bị thiệt hại, bồi thường thiệt hại thực tế, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường do gây thiệt hại gián tiếp phát sinh liên quan tới Giấy Phép này. Mặc dù có hai câu đề cập trên, nhưng nếu Creative Commons tự xác nhận một cách rõ ràng là Bên Cấp Phép theo Giấy Phép này, Creative Commons sẽ có tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bên Cấp Phép. Ngoại trừ mục đích đã được giới hạn nhằm chỉ cho công chúng biết rằng Tác Phẩm đã được trao theo Giấy Phép Creative Commons, Creative Commons không cho phép bất kỳ bên nào được sử dụng nhãn hiệu "Creative Commons" hoặc bất cứ nhãn hiệu hay logo liên quan nào của Creative Commons mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Creative Commons. Bất cứ việc sử dụng được phép nào đều phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu hiện hành của Creative Commons như có thể được công bố trên trang web hoặc được cung cấp bằng cách khác theo yêu cầu tại từng thời điểm. Để rõ ràng hơn, việc hạn chế về nhãn hiệu này không cấu thành một phần của Giấy Phép này. |Text has language= |Has retranslated text=Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

Thông báo của Creative Commons

Creative Commons không phải là một bên của Giấy Phép này, và không có bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến Tác Phẩm. Creative Commons sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn hay bất kỳ bên nào khác theo bất kỳ hệ thống pháp lý nào đối với bất kỳ bồi thường thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, bồi thường do bị thiệt hại, bồi thường thiệt hại thực tế, bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng hoặc bồi thường do gây thiệt hại gián tiếp phát sinh liên quan tới Giấy Phép này. Mặc dù có hai câu đề cập trên, nhưng nếu Creative Commons tự xác nhận một cách rõ ràng là Bên Cấp Phép theo Giấy Phép này, Creative Commons sẽ có tất cả các quyền và nghĩa vụ của Bên Cấp Phép.

Ngoại trừ mục đích đã được giới hạn nhằm chỉ cho công chúng biết rằng Tác Phẩm đã được trao theo Giấy Phép Creative Commons, Creative Commons không cho phép bất kỳ bên nào được sử dụng nhãn hiệu "Creative Commons" hoặc bất cứ nhãn hiệu hay logo liên quan nào của Creative Commons mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Creative Commons. Bất cứ việc sử dụng được phép nào đều phải tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu hiện hành của Creative Commons như có thể được công bố trên trang web hoặc được cung cấp bằng cách khác theo yêu cầu tại từng thời điểm. Để rõ ràng hơn, việc hạn chế về nhãn hiệu này không cấu thành một phần của Giấy Phép này.

{{#if: Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.|

Re-translated text

Creative Commons Notice

Creative Commons is not a party to this License, and makes no warranty whatsoever in connection with the Work. Creative Commons will not be liable to You or any party on any legal theory for any damages whatsoever, including without limitation any general, special, incidental or consequential damages arising in connection to this license. Notwithstanding the foregoing two (2) sentences, if Creative Commons has expressly identified itself as the Licensor hereunder, it shall have all rights and obligations of Licensor.

Except for the limited purpose of indicating to the public that the Work is licensed under the CCPL, Creative Commons does not authorize the use by either party of the trademark "Creative Commons" or any related trademark or logo of Creative Commons without the prior written consent of Creative Commons. Any permitted use will be in compliance with Creative Commons' then-current trademark usage guidelines, as may be published on its website or otherwise made available upon request from time to time. For the avoidance of doubt, this trademark restriction does not form part of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Database Right/Database protection/Sui generis protection |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Database Right/Database protection/Sui generis protection

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Database Right/Database protection/Sui generis protection}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Name of Collecting Societies/Copyright Collective/Copyright Collecting Agency}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Moral Rights License-able, Moral Rights Waiver/Moral rights waivable}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor has all rights necessary to license work |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Licensor has all rights necessary to license work

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor has all rights necessary to license work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Consumer Law |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Applicable Consumer Law

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Consumer Law}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Other/Jurisdiction Specific |Has jurisdiction={{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Vietnam/3.0/BY-NC-SA |Has text=It appears this term is not contained in the select license. |Text has language=

|Has retranslated text=}}
License section tag(s): Other/Jurisdiction Specific

Section Text {{#if:|()|}}

It appears this term is not contained in the select license.
{{#if: |

Re-translated text

|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Other/Jurisdiction Specific}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Vietnam/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}