Revision history of "Hr:Alati za javno dobro"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:49, 18 November 2009Tomislavmedak (talk | contribs). . (1,109 bytes) (+1,109). . (Created page with 'Naše licence pomažu autorima da zadrže i upravljanju svojim autorskim i srodnim pravima pod uvjetima koje odaberu. Naprotiv, naši alati za javno dboro pomažu pri otkrivanju …')