Ksh:CC0

From Creative Commons
Revision as of 16:15, 15 October 2010 by Purodha (talk | contribs)
Jump to: navigation, search


CC0 es de "no rights reserved" in Creative Commons licensing - it effectively means releasing your work as public domain.

CC0 is a single purpose tool, designed to take on the dedication function of the former Public Domain Dedication and Certification.

Wi joot, un wi wigg dat dat jeiht un müjjelesch es, künnt vun Dinge rääschlesche Bedengungen un Ömjävung affhange. Ävver heh dat Werkzüch es dofr jedaach, dat dat och doh, woh et schwieresch es, drop eruß leuf, Rääscht afzeträdde.

Et CC0 es sellver nit als en Lizänz jedaach, sönders et es iehrter en Opjävve vun Rääschde. Wann dat ävver nit flupp, un uß öhndsenem Jrond nit müjjelesch sin sullt, dann wirk et als en Lizänz, die mer nit widerroofe kann, di aan kein Bedengunge hange deiht, di nix koß un nit ußschleeßlech is, dat Wärk för ejaal-wat ze bruche un enzesäze.

Jenoue un mieh Aanjabe doh zoh sin op dä Sigg: CC0 FAQ.