Difference between revisions of "Croatia/3.0/BY-NC-SA"

From Creative Commons
Jump to: navigation, search
Line 18: Line 18:
 
|Section text=KORIŠTENJEM BILO KOJIH OVDJE PONUĐENIH PRAVA NA DJELO PRIHVAĆATE I PRISTAJETE DA STE OBAVEZANI UVJETIMA OVE LICENCE. DAVATELJ LICENCE DAJE VAM OVDJE SADRŽANA PRAVA POLAZEĆI OD TOGA DA PRIHVAĆATE TAKVE UVJETE I ODREDBE.
 
|Section text=KORIŠTENJEM BILO KOJIH OVDJE PONUĐENIH PRAVA NA DJELO PRIHVAĆATE I PRISTAJETE DA STE OBAVEZANI UVJETIMA OVE LICENCE. DAVATELJ LICENCE DAJE VAM OVDJE SADRŽANA PRAVA POLAZEĆI OD TOGA DA PRIHVAĆATE TAKVE UVJETE I ODREDBE.
 
|Retranslated section text=BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.
 
|Retranslated section text=BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Licensor
 +
|Section text=1. Definicije
 +
 +
a. "Davatelj licence" znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje nude korištenje Djela pod uvjetima ove Licence.
 +
|Retranslated section text=1. Definitions
 +
 +
a. "Licensor" means one or more individuals or entities that offer the exploitation of Work under the terms of this License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Neighbouring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work, Database Right/Database protection/Sui generis protection
 +
|Section text=1. Definicije
 +
 +
b. "Djelo" znači originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera koja je zaštićena autorskim pravom i ponuđena pod uvjetima ove Licence. Za svrhe ove licence Djelom se također smatra fonogram, videogram, nakladničko djelo, radiodifuzijsko emitiranje i baza podataka, pod uvjetom da je takva tvorevina predmetom zaštite autorskog prava, srodnih prava ili drugog mjerodavnog prava u Vašem pravnom sustavu.
 +
|Retranslated section text=1. Definitions
 +
 +
b. "Work" means the original intellectual creation of individual character protected under the copyright law and offered under the terms of this License. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean the phongram, videogram, publishing work, broadcasting program and database, insofar as such a creation constitutes an object protected under copyright, neighboring rights or other applicable law within Your jurisdiction.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=License Elements, Attribution (BY), Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)
 +
|Section text=1. Definicije
 +
 +
c. "Elementi licence" znači najviše atribute licence koju je izabrao Davatelj licence kako stoje u naslovu ove Licence: Imenovanje, Nekomercijalno, Dijeli pod istim uvjetima.
 +
|Retranslated section text=1. Definitions
 +
 +
c. "License Elements": the following elements as selected by the Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Original Author/Author
 +
|Section text=1. Definicije
 +
 +
d. "Izvorni autor" znači jedna ili više fizičkih osoba koje su stvorile Djelo. Ako Izvorni autor nije poznat, onda je to, u slučaju objavljenog Djela, nakladnik koji je Djelo zakonito izdao ili, u slučaju objavljenog, ali neizdanog Djela, osoba koja je Djelo zakonito objavila. Za svrhe ove licence Izvornim autorom se također smatra jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje su stvorile predmet srodnog prava: umjetnik izvođač, proizvođač fonograma, filmski producent (proizvođač videograma), organizacija za radiodifuziju, nakladnik i proizvođač baze podataka, pod uvjetom da njihova tvorevina jest predmetom zaštite autorskog prava, srodnih prava ili drugog mjerodavnog prava u Vašem pravnom sustavu.
 +
|Retranslated section text=1. Definitions
 +
 +
d. "Original Author" means one or more individuals who created the Work. Should the Original Author not be known, it should be taken to mean, if the Work is published, the publisher who has legally published the work, or, if the work wasn't published and was made made public, he person who has legally made the work public. For the purposes of this Licenses the Original Author should also be taken to mean one or more individuals or entities who have created the object protected under neighboring rights: performing artist, phonogram producer, film producer (vidoegram producer), broadcasting organization, publisher and database producer, insofar as their creation constitutes an object protected under copyright, neighboring rights or other applicable law within Your jurisdiction.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Adaptation/Derivative Work
 +
|Section text=1. Definicije
 +
 +
e. "Prerada" znači prijevod, prilagodba, glazbena obrada i druga prerada Djela ili Djela i drugih prethodnih djela, koja je originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera. Za svrhe ove Licence djelo koje tvori Zbirku neće se smatrati Preradom. Kako ne bi bilo dvojbe, ako je Djelo glazbena kompozicija ili zvučna snimka, za svrhe ove licence sinkronizacija Djela s pokretnom slikom smatrat će se Preradom.
 +
|Retranslated section text=1. Definitions
 +
 +
e. "Derivative Work" means a translation, adaptation, musical adaptation or any other adaptation of the Work or Work and other existing works, constituting an original intellectual creation of individual character. For the purposes of this Licenses a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=You/User/Licensee
 +
|Section text=1. Definicije
 +
 +
f. "Vi" znači fizička ili pravna osoba koja koristi prava u skladu sa sadržajem ove licence i nije prethodno prekršila uvjete ove Licence s obzirom na Djelo ili netko tko je primio izričito dopuštenje od davatelja Licence da koristi prava dana pod ovom Licencom unatoč prethodnom kršenju.
 +
|Retranslated section text=1. Definitions
 +
 +
f. "You" means an individual or entity exercising rights in accordance with the terms of this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
 +
}}
 +
{{License section
 +
|License section=Collection/Collective Work
 +
|Section text=1. Definicije
 +
 +
g. "Zbirka" označava zbirku samostalnih autorskih djela, podataka ili druge građe kao što su enciklopedije, zbornici, antologije, baze podataka i sl., koje prema izboru ili rasporedu sastavnih elemenata čine vlastite intelektualne tvorevine njihovih autora. Tu se ubrajaju i one zbirke koje su uređene po određenom sustavu ili metodi, čiji su elementi pojedinačno dostupni putem elektroničkih ili drugih sredstava. U Zbirku je Djelo, u svom cjelovitom i neizmijenjenom obliku, sabrano s jednim ili više drugih samostalnih djela. Za svrhe ove Licence djelo koje tvori Zbirku neće se smatrati Preradom (onako kako je gore definirano).
 +
|Retranslated section text=1. Definitions
 +
 +
g. "Collective Work" means a collection of independent works of authorships, data or other materials such are encyclopedias, collective publications, anthologies, databases and similar such works, constituting separate and independent intellectual creations of their authors. This includes the collection assembled under a certain system or method, whose elements are individually accessible by electronic or other means. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined above) for the purposes of this License.
 
}}
 
}}

Revision as of 00:04, 22 July 2010

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Creative Commons Disclaimer/Notice |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=PRAVNI SUBJEKT CREATIVE COMMONS NIJE ODVJETNIČKA TVRTKA I NE PRUŽA PRAVNE USLUGE. DISTRIBUIRANJE OVE LICENCE NE USPOSTAVLJA ODNOS PRAVNOG ZASTUPANJA. CREATIVE COMMONS NUDI OVU LICENCNU INFORMACIJU "KAKVA JEST". CREATIVE COMMONS NE JAMČI ZA PRUŽENE LICENCNE INFORMACIJE I NE ODGOVARA ZA ŠTETU KOJA BI MOGLA PROIZAĆI IZ NJIHOVOG KORIŠTENJA. |Text has language= |Has retranslated text=CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS DRAFT LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS

LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.}}
License section tag(s): Creative Commons Disclaimer/Notice

Section Text {{#if:|()|}}

PRAVNI SUBJEKT CREATIVE COMMONS NIJE ODVJETNIČKA TVRTKA I NE PRUŽA PRAVNE USLUGE. DISTRIBUIRANJE OVE LICENCE NE USPOSTAVLJA ODNOS PRAVNOG ZASTUPANJA. CREATIVE COMMONS NUDI OVU LICENCNU INFORMACIJU "KAKVA JEST". CREATIVE COMMONS NE JAMČI ZA PRUŽENE LICENCNE INFORMACIJE I NE ODGOVARA ZA ŠTETU KOJA BI MOGLA PROIZAĆI IZ NJIHOVOG KORIŠTENJA.

{{#if: CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS DRAFT LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS

LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.|

Re-translated text

CREATIVE COMMONS CORPORATION IS NOT A LAW FIRM AND DOES NOT PROVIDE LEGAL SERVICES. DISTRIBUTION OF THIS DRAFT LICENSE DOES NOT CREATE AN ATTORNEY-CLIENT RELATIONSHIP. CREATIVE COMMONS PROVIDES THIS INFORMATION ON AN "AS-IS" BASIS. CREATIVE COMMONS MAKES NO WARRANTIES REGARDING THE INFORMATION PROVIDED, AND DISCLAIMS LIABILITY FOR DAMAGES RESULTING FROM ITS USE.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Creative Commons Disclaimer/Notice}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=DJELO (KAKO JE NIŽE DEFINIRANO) PONUĐENO JE POD UVJETIMA OVE CREATIVE COMMONS JAVNE LICENCE ("CCJL" ILI "LICENCA"). DJELO JE ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM I SRODNIM PRAVIMA TE DRUGIM POZITIVNIM PROPISIMA. SVAKO KORIŠTENJE DJELA KOJE ODSTUPA OD DOPUŠTENOGA POD OVOM LICENCOM JE ZABRANJENO. |Text has language=

|Has retranslated text=THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR NEIGBORING RIGHTS AND OTHER POSITIVE REGULATIONS. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE IS PROHIBITED.}}
License section tag(s): Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause

Section Text {{#if:|()|}}

DJELO (KAKO JE NIŽE DEFINIRANO) PONUĐENO JE POD UVJETIMA OVE CREATIVE COMMONS JAVNE LICENCE ("CCJL" ILI "LICENCA"). DJELO JE ZAŠTIĆENO AUTORSKIM PRAVOM I SRODNIM PRAVIMA TE DRUGIM POZITIVNIM PROPISIMA. SVAKO KORIŠTENJE DJELA KOJE ODSTUPA OD DOPUŠTENOGA POD OVOM LICENCOM JE ZABRANJENO.
{{#if: THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR NEIGBORING RIGHTS AND OTHER POSITIVE REGULATIONS. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE IS PROHIBITED.|

Re-translated text

THE WORK (AS DEFINED BELOW) IS PROVIDED UNDER THE TERMS OF THIS CREATIVE COMMONS PUBLIC LICENSE ("CCPL" OR "LICENSE"). THE WORK IS PROTECTED BY COPYRIGHT AND/OR NEIGBORING RIGHTS AND OTHER POSITIVE REGULATIONS. ANY USE OF THE WORK OTHER THAN AS AUTHORIZED UNDER THIS LICENSE IS PROHIBITED.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Applicable Law/Choice of Law/Proper Law Clause}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License or Contract/Court Treatment of Legal Code |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=KORIŠTENJEM BILO KOJIH OVDJE PONUĐENIH PRAVA NA DJELO PRIHVAĆATE I PRISTAJETE DA STE OBAVEZANI UVJETIMA OVE LICENCE. DAVATELJ LICENCE DAJE VAM OVDJE SADRŽANA PRAVA POLAZEĆI OD TOGA DA PRIHVAĆATE TAKVE UVJETE I ODREDBE. |Text has language=

|Has retranslated text=BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.}}
License section tag(s): License or Contract/Court Treatment of Legal Code

Section Text {{#if:|()|}}

KORIŠTENJEM BILO KOJIH OVDJE PONUĐENIH PRAVA NA DJELO PRIHVAĆATE I PRISTAJETE DA STE OBAVEZANI UVJETIMA OVE LICENCE. DAVATELJ LICENCE DAJE VAM OVDJE SADRŽANA PRAVA POLAZEĆI OD TOGA DA PRIHVAĆATE TAKVE UVJETE I ODREDBE.
{{#if: BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.|

Re-translated text

BY EXERCISING ANY RIGHTS TO THE WORK PROVIDED HERE, YOU ACCEPT AND AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE. THE LICENSOR GRANTS YOU THE RIGHTS CONTAINED HERE IN CONSIDERATION OF YOUR ACCEPTANCE OF SUCH TERMS AND CONDITIONS.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License or Contract/Court Treatment of Legal Code}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Licensor |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definicije

a. "Davatelj licence" znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje nude korištenje Djela pod uvjetima ove Licence. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

a. "Licensor" means one or more individuals or entities that offer the exploitation of Work under the terms of this License.}}
License section tag(s): Licensor

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicije a. "Davatelj licence" znači jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje nude korištenje Djela pod uvjetima ove Licence.

{{#if: 1. Definitions

a. "Licensor" means one or more individuals or entities that offer the exploitation of Work under the terms of this License.|

Re-translated text

1. Definitions a. "Licensor" means one or more individuals or entities that offer the exploitation of Work under the terms of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Licensor}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Neighbouring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work, Database Right/Database protection/Sui generis protection |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definicije

b. "Djelo" znači originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera koja je zaštićena autorskim pravom i ponuđena pod uvjetima ove Licence. Za svrhe ove licence Djelom se također smatra fonogram, videogram, nakladničko djelo, radiodifuzijsko emitiranje i baza podataka, pod uvjetom da je takva tvorevina predmetom zaštite autorskog prava, srodnih prava ili drugog mjerodavnog prava u Vašem pravnom sustavu. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

b. "Work" means the original intellectual creation of individual character protected under the copyright law and offered under the terms of this License. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean the phongram, videogram, publishing work, broadcasting program and database, insofar as such a creation constitutes an object protected under copyright, neighboring rights or other applicable law within Your jurisdiction.}}
License section tag(s): Neighbouring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work, Database Right/Database protection/Sui generis protection

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicije b. "Djelo" znači originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera koja je zaštićena autorskim pravom i ponuđena pod uvjetima ove Licence. Za svrhe ove licence Djelom se također smatra fonogram, videogram, nakladničko djelo, radiodifuzijsko emitiranje i baza podataka, pod uvjetom da je takva tvorevina predmetom zaštite autorskog prava, srodnih prava ili drugog mjerodavnog prava u Vašem pravnom sustavu.

{{#if: 1. Definitions

b. "Work" means the original intellectual creation of individual character protected under the copyright law and offered under the terms of this License. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean the phongram, videogram, publishing work, broadcasting program and database, insofar as such a creation constitutes an object protected under copyright, neighboring rights or other applicable law within Your jurisdiction.|

Re-translated text

1. Definitions b. "Work" means the original intellectual creation of individual character protected under the copyright law and offered under the terms of this License. For the purposes of this License a Work should also be taken to mean the phongram, videogram, publishing work, broadcasting program and database, insofar as such a creation constitutes an object protected under copyright, neighboring rights or other applicable law within Your jurisdiction.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Neighbouring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work, Database Right/Database protection/Sui generis protection}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Neighbouring Rights/Related Rights/Broadcast Rights/Performance Rights, Work, Database Right/Database protection/Sui generis protection}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= License Elements, Attribution (BY), Non-commercial (NC), ShareAlike (SA) |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definicije

c. "Elementi licence" znači najviše atribute licence koju je izabrao Davatelj licence kako stoje u naslovu ove Licence: Imenovanje, Nekomercijalno, Dijeli pod istim uvjetima. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

c. "License Elements": the following elements as selected by the Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.}}
License section tag(s): License Elements, Attribution (BY), Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicije c. "Elementi licence" znači najviše atribute licence koju je izabrao Davatelj licence kako stoje u naslovu ove Licence: Imenovanje, Nekomercijalno, Dijeli pod istim uvjetima.

{{#if: 1. Definitions

c. "License Elements": the following elements as selected by the Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.|

Re-translated text

1. Definitions c. "License Elements": the following elements as selected by the Licensor and indicated in the title of this License: Attribution, Noncommercial, ShareAlike.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|License Elements, Attribution (BY), Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|License Elements, Attribution (BY), Non-commercial (NC), ShareAlike (SA)}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Original Author/Author |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definicije

d. "Izvorni autor" znači jedna ili više fizičkih osoba koje su stvorile Djelo. Ako Izvorni autor nije poznat, onda je to, u slučaju objavljenog Djela, nakladnik koji je Djelo zakonito izdao ili, u slučaju objavljenog, ali neizdanog Djela, osoba koja je Djelo zakonito objavila. Za svrhe ove licence Izvornim autorom se također smatra jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje su stvorile predmet srodnog prava: umjetnik izvođač, proizvođač fonograma, filmski producent (proizvođač videograma), organizacija za radiodifuziju, nakladnik i proizvođač baze podataka, pod uvjetom da njihova tvorevina jest predmetom zaštite autorskog prava, srodnih prava ili drugog mjerodavnog prava u Vašem pravnom sustavu. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

d. "Original Author" means one or more individuals who created the Work. Should the Original Author not be known, it should be taken to mean, if the Work is published, the publisher who has legally published the work, or, if the work wasn't published and was made made public, he person who has legally made the work public. For the purposes of this Licenses the Original Author should also be taken to mean one or more individuals or entities who have created the object protected under neighboring rights: performing artist, phonogram producer, film producer (vidoegram producer), broadcasting organization, publisher and database producer, insofar as their creation constitutes an object protected under copyright, neighboring rights or other applicable law within Your jurisdiction.}}
License section tag(s): Original Author/Author

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicije d. "Izvorni autor" znači jedna ili više fizičkih osoba koje su stvorile Djelo. Ako Izvorni autor nije poznat, onda je to, u slučaju objavljenog Djela, nakladnik koji je Djelo zakonito izdao ili, u slučaju objavljenog, ali neizdanog Djela, osoba koja je Djelo zakonito objavila. Za svrhe ove licence Izvornim autorom se također smatra jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba koje su stvorile predmet srodnog prava: umjetnik izvođač, proizvođač fonograma, filmski producent (proizvođač videograma), organizacija za radiodifuziju, nakladnik i proizvođač baze podataka, pod uvjetom da njihova tvorevina jest predmetom zaštite autorskog prava, srodnih prava ili drugog mjerodavnog prava u Vašem pravnom sustavu.

{{#if: 1. Definitions

d. "Original Author" means one or more individuals who created the Work. Should the Original Author not be known, it should be taken to mean, if the Work is published, the publisher who has legally published the work, or, if the work wasn't published and was made made public, he person who has legally made the work public. For the purposes of this Licenses the Original Author should also be taken to mean one or more individuals or entities who have created the object protected under neighboring rights: performing artist, phonogram producer, film producer (vidoegram producer), broadcasting organization, publisher and database producer, insofar as their creation constitutes an object protected under copyright, neighboring rights or other applicable law within Your jurisdiction.|

Re-translated text

1. Definitions d. "Original Author" means one or more individuals who created the Work. Should the Original Author not be known, it should be taken to mean, if the Work is published, the publisher who has legally published the work, or, if the work wasn't published and was made made public, he person who has legally made the work public. For the purposes of this Licenses the Original Author should also be taken to mean one or more individuals or entities who have created the object protected under neighboring rights: performing artist, phonogram producer, film producer (vidoegram producer), broadcasting organization, publisher and database producer, insofar as their creation constitutes an object protected under copyright, neighboring rights or other applicable law within Your jurisdiction.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Original Author/Author}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Adaptation/Derivative Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definicije

e. "Prerada" znači prijevod, prilagodba, glazbena obrada i druga prerada Djela ili Djela i drugih prethodnih djela, koja je originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera. Za svrhe ove Licence djelo koje tvori Zbirku neće se smatrati Preradom. Kako ne bi bilo dvojbe, ako je Djelo glazbena kompozicija ili zvučna snimka, za svrhe ove licence sinkronizacija Djela s pokretnom slikom smatrat će se Preradom. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

e. "Derivative Work" means a translation, adaptation, musical adaptation or any other adaptation of the Work or Work and other existing works, constituting an original intellectual creation of individual character. For the purposes of this Licenses a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.}}
License section tag(s): Adaptation/Derivative Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicije e. "Prerada" znači prijevod, prilagodba, glazbena obrada i druga prerada Djela ili Djela i drugih prethodnih djela, koja je originalna intelektualna tvorevina individualnog karaktera. Za svrhe ove Licence djelo koje tvori Zbirku neće se smatrati Preradom. Kako ne bi bilo dvojbe, ako je Djelo glazbena kompozicija ili zvučna snimka, za svrhe ove licence sinkronizacija Djela s pokretnom slikom smatrat će se Preradom.

{{#if: 1. Definitions

e. "Derivative Work" means a translation, adaptation, musical adaptation or any other adaptation of the Work or Work and other existing works, constituting an original intellectual creation of individual character. For the purposes of this Licenses a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.|

Re-translated text

1. Definitions e. "Derivative Work" means a translation, adaptation, musical adaptation or any other adaptation of the Work or Work and other existing works, constituting an original intellectual creation of individual character. For the purposes of this Licenses a work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work for the purpose of this License. For the avoidance of doubt, where the Work is a musical work, performance or phonogram, the synchronization of the Work in timed-relation with a moving image ("synching") will be considered an Adaptation for the purpose of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Adaptation/Derivative Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= You/User/Licensee |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definicije

f. "Vi" znači fizička ili pravna osoba koja koristi prava u skladu sa sadržajem ove licence i nije prethodno prekršila uvjete ove Licence s obzirom na Djelo ili netko tko je primio izričito dopuštenje od davatelja Licence da koristi prava dana pod ovom Licencom unatoč prethodnom kršenju. |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

f. "You" means an individual or entity exercising rights in accordance with the terms of this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.}}
License section tag(s): You/User/Licensee

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicije f. "Vi" znači fizička ili pravna osoba koja koristi prava u skladu sa sadržajem ove licence i nije prethodno prekršila uvjete ove Licence s obzirom na Djelo ili netko tko je primio izričito dopuštenje od davatelja Licence da koristi prava dana pod ovom Licencom unatoč prethodnom kršenju.

{{#if: 1. Definitions

f. "You" means an individual or entity exercising rights in accordance with the terms of this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.|

Re-translated text

1. Definitions f. "You" means an individual or entity exercising rights in accordance with the terms of this License who has not previously violated the terms of this License with respect to the Work, or who has received express permission from the Licensor to exercise rights under this License despite a previous violation.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|You/User/Licensee}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}

{{#set_internal:Is a section of |Has tag#list= Collection/Collective Work |Has jurisdiction={{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 1 }} |Has license=Croatia/3.0/BY-NC-SA |Has text=1. Definicije

g. "Zbirka" označava zbirku samostalnih autorskih djela, podataka ili druge građe kao što su enciklopedije, zbornici, antologije, baze podataka i sl., koje prema izboru ili rasporedu sastavnih elemenata čine vlastite intelektualne tvorevine njihovih autora. Tu se ubrajaju i one zbirke koje su uređene po određenom sustavu ili metodi, čiji su elementi pojedinačno dostupni putem elektroničkih ili drugih sredstava. U Zbirku je Djelo, u svom cjelovitom i neizmijenjenom obliku, sabrano s jednim ili više drugih samostalnih djela. Za svrhe ove Licence djelo koje tvori Zbirku neće se smatrati Preradom (onako kako je gore definirano). |Text has language= |Has retranslated text=1. Definitions

g. "Collective Work" means a collection of independent works of authorships, data or other materials such are encyclopedias, collective publications, anthologies, databases and similar such works, constituting separate and independent intellectual creations of their authors. This includes the collection assembled under a certain system or method, whose elements are individually accessible by electronic or other means. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined above) for the purposes of this License.}}
License section tag(s): Collection/Collective Work

Section Text {{#if:|()|}}

1. Definicije g. "Zbirka" označava zbirku samostalnih autorskih djela, podataka ili druge građe kao što su enciklopedije, zbornici, antologije, baze podataka i sl., koje prema izboru ili rasporedu sastavnih elemenata čine vlastite intelektualne tvorevine njihovih autora. Tu se ubrajaju i one zbirke koje su uređene po određenom sustavu ili metodi, čiji su elementi pojedinačno dostupni putem elektroničkih ili drugih sredstava. U Zbirku je Djelo, u svom cjelovitom i neizmijenjenom obliku, sabrano s jednim ili više drugih samostalnih djela. Za svrhe ove Licence djelo koje tvori Zbirku neće se smatrati Preradom (onako kako je gore definirano).

{{#if: 1. Definitions

g. "Collective Work" means a collection of independent works of authorships, data or other materials such are encyclopedias, collective publications, anthologies, databases and similar such works, constituting separate and independent intellectual creations of their authors. This includes the collection assembled under a certain system or method, whose elements are individually accessible by electronic or other means. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined above) for the purposes of this License.|

Re-translated text

1. Definitions g. "Collective Work" means a collection of independent works of authorships, data or other materials such are encyclopedias, collective publications, anthologies, databases and similar such works, constituting separate and independent intellectual creations of their authors. This includes the collection assembled under a certain system or method, whose elements are individually accessible by electronic or other means. A work that constitutes a Collective Work will not be considered a Derivative Work (as defined above) for the purposes of this License.
|}}

{{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:pdrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?PDR discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:pdrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingpdtags|pdrsectiontags|pdrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingpdtags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Public_Discussion_Report|Public Discussion Report]].
|}}|}} {{#ifexist: {{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|{{#arraydefine:scrtags|{{#ask: [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}]]|?SC discusses|format=list|limit=100|link=none}}}}{{#arraydefine:scrsectiontags|Collection/Collective Work}}{{#arrayintersect:matchingsctags|scrsectiontags|scrtags}}{{#ifexpr: {{#arraysize:matchingsctags}} > 0 | [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}|Marked]] as discussed in the porting process [[{{#titleparts: Croatia/3.0/BY-NC-SA | 2 }}#Substantial_Changes_Report|Substantial Changes Report]]. |}}|}}